back

Lekári rôznych krajín si rozumejú aj vďaka PosAm-u

Aktualita
Publikované 9.12.2013

EpSOS (www.epSOS.eu) je celoeurópskym pilotným projektom, ktorého cieľom je zvýšenie kvality a bezpečnosti zdravotníckych služieb pre občanov cestujúcich v rámci Európy. Vytvoril globálnu eHealth infraštruktúru, ktorá umožňuje prístup k zdravotným údajom pacienta zo zdravotníckych systémov rôznych európskych krajín. Jeho celkové trvanie je 6 rokov, ukončený bude v júni 2014 a aktuálne sa na ňom zúčastňuje 45 inštitúcií z 25 európskych krajín.

V rokoch 2010 a 2011 sa PosAm podieľal na implementácii projektu, keď navrhol a vyvinul dva komponenty zabezpečujúce sémantickú transformáciu štruktúrovaných dokumentov, ktoré si krajiny vymieňajú v rámci procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti.  Oba komponenty boli dodané a úspešne otestované zúčastnenými krajinami v rámci OpenNCP (spoločného softvérového riešenia pre Národný kontaktný bod).

Odvtedy došlo k rozšíreniu obsahu projektu epSOS. Pôvodné tri scenáre použitia údajov o pacientoch, poskytnutie Pacientskeho sumáru, ePreskripcia a eDispenzácia, boli doplnené o ďalších päť nových, poskytujúcich možnosť využitia existujúcej infraštruktúry širšiemu spektru používateľov. Začiatkom roku 2013 bol PosAm požiadaný o úpravu existujúcich sémantických komponentov tak, aby zabezpečili transformáciu dokumentov v rámci tých z nových scenárov, kde dochádza k cezhraničnej výmene údajov.

Jedná sa o scenáre „Prehľad údajov pre potreby predpísanie liekov“ (Medication Related Overview – MRO) a „Správa o poskytnutí zdravotnej starostlivosti“ (Healthcare Encounter Report – HCER). V prvom z nich je poskytnutý extrakt tých údajov z Pacientskeho sumára, ktoré sú potrebné pre bezpečné predpísanie, vydanie a prípadne podanie liekov pacientovi v zahraničí. V druhom je cieľom informovať zdravotnícke zariadenie v domovskej krajine pacienta o zdravotnej starostlivosti poskytnutej mu v zahraničí.

Vyžiadané zmeny sa týkali komponentu nazvaného TransformationManager. Jeho úlohou je zrealizovať transformáciu údajov z dokumentu poskytnutého lokálnym zdravotníckym IS určitej krajiny do referenčnej terminológie projektu epSOS, alebo naopak, preklad dokumentu v epSOS terminológii do jazyka cieľovej krajiny. Jeho funkcionalita bola rozšírená tak, aby bolo možné spracovať aj dokumenty zasielané v rámci nových scenárov HCER a MRO.

V rámci integrácie do OpenNCP verzie 2.0 prešiel TransformationManager úspešne testovaním vývojovým tímom a v súčasnosti prebieha testovanie celého riešenia inštitúciami jednotlivých krajín zúčastnených na pilotnej prevádzke. Po jeho ukončení sa OpenNCP stane základom cezhraničnej výmeny údajov v zdravotníckych systémoch Európy. A PosAm v ňom bude mať svoju malú, ale kľúčovú časť, vďaka ktorej si lekári z rôznych krajín vzájomne rozumejú.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.