Výročné správy – ako sa nám darí

Práca na výročných správach nám vždy dáva možnosť zastaviť sa, zamyslieť sa nad tým, ako sa nám v uplynulom období darilo, kam sme sa posunuli, čo zo stanovených cieľov sme splnili. Keď sa obzrieme späť, sme hrdí na každý jeden rok, ktorý máme za sebou.

Pozrite si našu poslednú výročnú správu z roku 2023:

Spoločnosť PosAm opäť samostatná
Spoločnosť PosAm opäť samostatná
Servio v kritickej infraštruktúre štátu
Servio v kritickej infraštruktúre štátu
Rozvoj Rozpočtového informačného systému
Rozvoj Rozpočtového informačného systému
Prvý Hitachi Vantara objektový storage už aj na Slovensku
Prvý Hitachi Vantara objektový storage už aj na Slovensku
Pomáhame s pripájaním solárnych elektrární v ČEZ Distribuce
Pomáhame s pripájaním solárnych elektrární v ČEZ Distribuce
ParkDots s.r.o., sesterská spoločnosť PosAm
ParkDots s.r.o., sesterská spoločnosť PosAm
Úspešný audit integrovaného manažérskeho systému
Úspešný audit integrovaného manažérskeho systému
Zmenili sme sídlo spoločnosti
Zmenili sme sídlo spoločnosti
Nadácia Dionýza Ilkoviča odovzdala CDI 2023
Nadácia Dionýza Ilkoviča odovzdala CDI 2023
Spoločnosť PosAm opäť samostatná
Spoločnosť PosAm opäť samostatná
Servio v kritickej infraštruktúre štátu
Servio v kritickej infraštruktúre štátu
Rozvoj Rozpočtového informačného systému
Rozvoj Rozpočtového informačného systému
Prvý Hitachi Vantara objektový storage už aj na Slovensku
Prvý Hitachi Vantara objektový storage už aj na Slovensku
Pomáhame s pripájaním solárnych elektrární v ČEZ Distribuce
Pomáhame s pripájaním solárnych elektrární v ČEZ Distribuce
ParkDots s.r.o., sesterská spoločnosť PosAm
ParkDots s.r.o., sesterská spoločnosť PosAm
Úspešný audit integrovaného manažérskeho systému
Úspešný audit integrovaného manažérskeho systému
Zmenili sme sídlo spoločnosti
Zmenili sme sídlo spoločnosti
Nadácia Dionýza Ilkoviča odovzdala CDI 2023
Nadácia Dionýza Ilkoviča odovzdala CDI 2023

Rok 2023 by sme mohli označiť za rok zmien. Zásadným hybným prvkom bol odchod ST z vlastníckych štruktúr PosAmu v prvých mesiacoch roka. V oblasti konkurencieschopnosti sme najviac pozornosti venovali nášmu dominantnému hodnototvornému procesu – tvorbe unikátnych SW riešení.
Dôležité je, že aj v priebehu minulého roka sme pokračovali v úspešnom prevádzkovaní a rozširovaní najdôležitejších SW riešení a produktov v našom portfóliu. Ide o projekty pre ČEZ Distribuce, Ministerstvo financií SR, Allianz a pre hlavné mesto Bratislavu. Na druhej strane sme po prehratom výberovom konaní, po desiatich rokoch, skončili s poskytovaním relatívne širokého spektra služieb pre IS DCOM. Počas veľmi turbulentného roka sme dokázali zlepšiť ekonomickú výkonnosť firmy, presťahovať sa do nových priestorov, vyčleniť ParkDots do samostatnej firmy. Ale čo je najdôležitejšie, urobili sme významné kroky k zvýšeniu konkurencieschopnosti v našich kľúčových oblastiach pôsobenia.

Moja veľká vďaka patrí všetkým našim zamestnancom. Preukázali vysokú úroveň profesionality a silný vzťah k svojmu dlhoročnému zamestnávateľovi. Hlboko si vážim tiež dlhoročné a vysoko profesionálne vzťahy so širokým portfóliom našich zákazníkov. Sú to veľmi cenné devízy, na ktorých môžeme stavať smelé plány do budúcnosti.

Marián Marek, Generálny riaditeľ

V roku 2023 sme si definovali dve kľúčové oblasti zlepšovania: konkurencieschopnosť a profitabilita. Obe oblasti sú previazané. Jedna je skôr predpokladovým a druhá viac výsledkovým kritériom. Snažili sme sa prostredníctvom manažérskych KPI nájsť správny balans medzi oboma oblasťami a myslím, že sme týmito opatreniami výrazne prispeli k zlepšeným výsledkom firmy.
V závere roka sme úspešne absolvovali pravidelný audit integrovaného manažérskeho systému audítorskou spoločnosťou Det Norske Veritas. Audítori kladne hodnotili náš posun oproti predchádzajúcemu obdobiu, ktorý sa nám podaril vo všetkých oblastiach. Výsledkom bolo hodnotenie manažérskeho systému na „nadštandardnej úrovni“, čo pre nás znamená aj záväzok jeho rozvoja do budúcnosti.
Začali sme podnikať kroky na to, aby sme ako súčasť dodávateľského reťazca boli pripravení na smernicu ESG. Medzi inými opatreniami sledujeme našu uhlíkovú stopu, obhájili sme certifikáciu environmentálneho manažérstva a našu centrálu sme presťahovali do budovy, ktorá disponuje významným certifikátom BREEAM.

Michal Bróska, Výkonný riaditeľ

Máme za sebou rok výrazných míľnikov, ktoré preverili našu finančnú stabilitu. Prvým bol odchod Slovak Telekom z vlastníckej štruktúry PosAm, následkom čoho sme si pred našimi partnermi museli obhájiť pozíciu bonitnej spoločnosti. Všetky obchodné vzťahy sme jednoznačne potvrdili a dokázali, že aj naďalej sme spoľahlivým obchodným partnerom.
V oblasti výskumu a vývoja vlastných riešení, ktoré tvoria náš know-how a prispievajú k našej konkurencieschopnosti, sme v roku 2023 vytvorili hodnotu vo výške 725 tis. €. Objektívne môžeme konštatovať, že v roku 2023 sme dosiahli hodnotu EBITDA na štvorročnom maxime a náš trend má jednoznačne rastúci charakter, čo potvrdzuje správne nastavenie smerovania našej firmy.

Radovan Ambruš, Finančný riaditeľ

V roku 2023 sme sa v duchu neustáleho zvyšovania našej konkurencieschopnosti usilovali o zlepšenie manažérskych zručností našichtím lídrov a manažérov. Ciele boli jasné, vybudovať motivovanejšie tímy a posilniť celkovú angažovanosť v spoločnosti. Súčasťou našej stratégie bol prieskum, ktorý sa sústredil na angažovanosť zamestnancov a manažérsky prístup lídrov. Tento ucelený pohľad nám umožnil identifikovať kľúčové oblasti zlepšovania.
V priebehu roka sme zaviedli rad špeciálne navrhnutých školení a workshopov, ako aj nástrojov a pomôcok podporujúcich každodenný rozvoj našich manažérov a zamestnancov.

Ronald Fleischman, Riaditeľ HR

V roku 2023 sme zaznamenali nárast tržieb o 33 %.
V komerčnom segmente sme dokončili práce na prvej časti 2. etapy systému pre oblasť riadenia servisných pracovníkov v ČEZ Distribuce. Spolu s touto dodávkou sme dodali aj veľké zmenové konanie – „Projekt Výpomoci“, ktorý umožňuje efektívne prerozdeľovanie prác naprieč viacerými organizačnými jednotkami spoločnosti. Pre Slovak Telekom a T-Mobile Česká republika sme úspešne implementovali prvé objektové úložisko Hitachi Content Platform a posilnili tým naše kľúčové partnerstvo s vendorom Hitachi Vantara. Aj v tomto roku sme pokračovali v dodávkach pre Allianz – Slovenská poisťovňa. Nami dodané riešenie Allegro Multichannel komplexné pokrýva predaj poistných produktov. Pre DataCentrum, organizáciu Ministerstva financií SR, sme realizovali väčšiu dodávku hardvéru vrátane serverov, príslušenstva a VMware softvéru pre rezortný privátny cloud Ministerstva financií SR. Pre združenie DEUS (Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy) sme odovzdali projekty DCOM Veľké Mestá a DCOM+, v rámci ktorých sme do Dátového Centra Obcí a Miest pripojili viac ako 10 miest a vyše 500 obcí. Spolu s obnovou hardvéru vo viac ako 1200 obciach sme tak výrazne prispeli elektronizácii samosprávy.

Anton Janetka, Obchodný riaditeľ

Naša snaha vyvinúť metodiku, ktorá premení kľúčovú fázu dodávky – návrh komplexného informačného systému – na inžiniersky proces smerujúci k optimálnej modulárnej štruktúre, vstúpila do záverečnej fázy. Tento prístup zvyšuje flexibilitu pri úpravách softvéru. Kompletnú metodiku sme úspešne otestovali na konci roka v projekte pre manažment vyťažovania parkovacích miest, tzv. off-street parking. Zaviedli sme tiež proces permanentného zlepšovania, ktorý je založený na spätnej väzbe z projektových nasadení a interných rozvojových zámerov. Náš unikátny prístup k dizajnu a optimalizované procesy počas celého životného cyklu softvérového diela vedú k vysokej efektivite a konkurencieschopnosti, čo nám umožní ponúkať vynikajúcu hodnotu pre našich zákazníkov.

Tomáš Kysela, Riaditeľ pre technologický rozvoj

V uplynulom roku sme na divízii softvérového vývoja kládli dôraz na dva hlavné piliere našej stratégie: osobný prístup k rozvoju zamestnancov a intenzívnu prácu s talentmi prostredníctvom našej Full-Stack Akadémie. Tento dvojitý záväzok nám umožnil nielen prispôsobiť sa rýchlo meniacemu sa technologickému prostrediu, ale aj vytvoriť kultúru neustáleho učenia a inovácií, ktorá je v srdci nášho podnikania.
Uvedomujeme si, že skutočný potenciál našej organizácie leží v jej ľuďoch. Vďaka týmto iniciatívam sme v minulom roku dosiahli významný pokrok nielen v zvyšovaní našej technologickej excelentnosti a inovačnej kapacity, ale aj v budovaní silnej, dynamickej a odolnej organizácie, pripravenej na budúce výzvy.

Adam Pagáč, Riaditeľ pre softvérový vývoj

Rok 2023 bol rokom, ktorý nás v mnohom posunul. Najvýraznejším míľnikom bola tvorba konceptu „Modern EUS“ (End User Services), ktorý predstavuje inovatívny prístup k poskytovaniu služieb koncovým používateľom. Sústreďujeme sa na digitalizáciu, automatizáciu rutinných úloh, efektívne využívanie dát a cloudových služieb. Zdokonaľujeme používateľskú skúsenosť, redukujeme prácnosť a zásadne znižujeme náklady spojené so službami správy koncových zariadení.

Ladislav Bogdány, Riaditeľ prevádzkových služieb

V roku 2023 sme sa sústredili na posilnenie našej pozície na trhu. Úspešne sme dokončili implementáciu pokročilých funkcií pre systém vydávania parkovacích kariet v Bratislave a pokračujeme v jeho prevádzke na ďalšie tri roky. ParkDots sa tak stal funkčne najbohatším riešením na trhu, ktoré uľahčuje život obyvateľom a umožňuje efektívnu správu parkovania pre ktorékoľvek mesto.
Nemenej významným úspechom bolo dodanie komplexného parkovacieho systému pre mesto Košice s automatickým schvaľovaním žiadostí o parkovacie karty. Mesto disponuje tiež systémom kontroly parkovania a mobilnou parkovacou aplikáciou pre vodičov. Metropole východu sme zároveň dodali skenovacie auto novej generácie s technológiou od holandského lídra SCANaCAR.
Pozíciu trhovej jednotky sme významne upevnili aj v oblasti mobilných parkovacích aplikácií na Slovensku. Aplikácia ParkDots získala do konca roka 47 % trhový podiel v Bratislave, s viac ako 1,5 miliónom vydaných parkovacích lístkov, čo dokazuje dôveru a popularitu u používateľov.
V júli sme zrealizovali strategický krok a vyčlenili ParkDots do rovnomennej s.r.o.

Martin Budaj, Generálny riaditeľ ParkDots

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.