Výročné správy – ako sa nám darí

Práca na výročných správach nám vždy dáva možnosť zastaviť sa, zamyslieť sa nad tým, ako sa nám v uplynulom období darilo, kam sme sa posunuli, čo zo stanovených cieľov sme splnili. Keď sa obzrieme späť, sme hrdí na každý jeden rok, ktorý máme za sebou

HighLights 2022

ParkDots v Bratislave priniesol komfort pre občana a úspory pre mesto
ParkDots v Bratislave priniesol komfort pre občana a úspory pre mesto
Staráme sa o koncové zariadenia v Stredoslovenskej energetike a v Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti
Staráme sa o koncové zariadenia v Stredoslovenskej energetike a v Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti
1. etapa projektu digitalizácie v ČEZ Distribuce v plnej prevádzke
1. etapa projektu digitalizácie v ČEZ Distribuce v plnej prevádzke
Recertifikačný audit IMS sme úspešne zvládli
Recertifikačný audit IMS sme úspešne zvládli
Hitachi Vantara VSP G5000 už aj v Slovak Telekome
Hitachi Vantara VSP G5000 už aj v Slovak Telekome
Odpredaj Commander Services
Odpredaj Commander Services
ParkDots v Bratislave priniesol komfort pre občana a úspory pre mesto
ParkDots v Bratislave priniesol komfort pre občana a úspory pre mesto
Staráme sa o koncové zariadenia v Stredoslovenskej energetike a v Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti
Staráme sa o koncové zariadenia v Stredoslovenskej energetike a v Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti
1. etapa projektu digitalizácie v ČEZ Distribuce v plnej prevádzke
1. etapa projektu digitalizácie v ČEZ Distribuce v plnej prevádzke
Recertifikačný audit IMS sme úspešne zvládli
Recertifikačný audit IMS sme úspešne zvládli
Hitachi Vantara VSP G5000 už aj v Slovak Telekome
Hitachi Vantara VSP G5000 už aj v Slovak Telekome
Odpredaj Commander Services
Odpredaj Commander Services

Rok 2022 bol pre PosAm prelomový z pohľadu rozhodnutia o odchode majoritného vlastníka Slovak Telekom z našich vlastníckych štruktúr. S týmto súviselo aj rozhodnutie predať našu dcérsku spoločnosť Commander Services.
K pozitívam minulého roka patrí kontinuita veľkých projektov u našich dlhodobých zákazníkov vo verejnom i komerčnom sektore. Veľmi si to vážime a vnímame to ako potvrdenie, že našu prácu robíme v súlade s ich očakávaniami. Za veľký úspech považujeme finálnu akceptáciu 1. etapy projektu digitalizácie práce technikov v teréne pre ČEZ Distribuce. Ide o jedno z najväčších a najambicióznejších riešení tohto typu v regióne. Na našom riešení ParkDots Bratislava úspešne spustila regulované parkovanie pod značkou PAAS.
Úprimne ďakujem všetkým klientom i zamestnancom PosAm za dôveru a spoluprácu. Som presvedčený, že v budúcnosti budeme naďalej pokračovať v premieňaní potenciálu informačných technológií na úžitok pre našich zákazníkov.

Marián Marek, Generálny riaditeľ

V roku 2022 Divízia financií ďalej plnila svoju rolu stabilného piliera počas doznievania negatívnych dopadov náročných projektov z minulých rokov. V rámci našej dlhodobej misie sme naďalej pracovali na zabezpečení finančnej stability spoločnosti, ako aj v podpore biznisových zložiek pri rozvoji existujúcich aj nových obchodných príležitostí.
Špecifickou súčasťou našich aktivít v roku 2022 boli transakčné projekty. Počas celého roka sme sa aktívne podieľali na procese odpredaja našej dcérskej spoločnosti Commander services, či išlo o prípravu vstupov pre potenciálnych záujemcov, cez proces due diligence, až po zapracovanie dopadov a zmien po realizácii samotného odpredaja. Vo veľmi podobnej miere sme sa tiež podieľali na procese predaja podielu materskej spoločnosti Slovak Telekom v PosAm.
Naša spoločnosť sa aktívne venovala aj vývoju softvérových produktov, o čom uvádzame informácie v účtovnej závierke. Pevne verím, že zásadné udalosti, ktoré sa v priebehu roka 2022 udiali, poskytnú pozitívny impulz v ďalšom rozvoji našej spoločnosti.

Robert Genszký, Finančný riaditeľ

Rok 2022 sa niesol v znamení kontinuity a stabilizácie. Veľmi si ceníme dlhodobú spoluprácu s našimi zákazníkmi. V portfóliu máme komerčné spoločnosti, ktoré sú roky spokojné s našimi službami a svoje dodávky kontinuálne obnovujú už viac ako dve dekády. Pozitívne vnímame aj predĺženie zmluvy s Ministerstvom financií pri rozvoji a údržbe RIS, ktorý je kľúčovým pilierom riadenia verejných financií. S Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sme predĺžili zmluvu o podpore vybraných aplikácií. V rámci storage konsolidácie sme do Slovak Telekom dodali ďalší storage Hitachi Vantara G5000.
Z pohľadu stabilizácie našich dodávok sa nám podarilo uzavrieť 1. etapu projektu v ČEZ Distribuce. Prešli sme do podpornej fázy a spoločne so zákazníkom štartujeme 2. etapu rozvoja systému. V Stredoslovenskej distribučnej sme prevzali a zastabilizovali projekt starostlivosti o koncové zariadenia vrátane printových služieb.
Úspech sme zaznamenali aj v akvizičnej činnosti. Za zmienku stoja projekty DCOM+ a DCOM Veľké mestá. Vďaka nim desiatky väčších miest a stovky obcí začnú využívať elektronické služby samosprávy.

Anton Janetka, Obchodný riaditeľ

V uplynulom období sme pokročili v snahe posunúť portfólio našich kľúčových služieb a znalostí od systémovej integrácie smerom k digitálnej transformácii. Už nestačí iba schopnosť manažovať dodávku väčších celkov, aby v súčasnosti naši zákazníci maximalizovali potenciál IT pre svoj biznis a konkurencieschopnosť. Dôležitým prvkom sa stávajú konzultačné zručnosti nás ako dodávateľa. Pomocou nich dokážeme zákazníkom pomôcť dizajnovať ich hodnototvorné a podporné procesy tak, aby fungovali v danom biznis prostredí efektívnejšie, a zároveň boli robustnejšie, ak sa prostredie zmení.
Pretaviť dizajn pokročilého fungovania zákazníka do reality nie je možné bez hlbokého využitia IT, bez skúseností s najnovšími technológiami či algoritmami, či bez prehľadu o dostupných nástrojoch a službách – napr. cloudových. Kľúčovou je však schopnosť včleniť do IT podpory našich zákazníkov DNA efektivity fungovania a pružnosti reakcií na zmenu. Veríme, že sme vybudovali pevné základy a sme schopní poskytnúť vysokú pridanú hodnotu pri ambícii o hlboké využitie potenciálu IT pre konkurencieschopnosť.

Tomáš Kysela, Riaditeľ pre technologický rozvoj

Za ParkDots sa rok niesol v znamení zlepšovania produktu a optimalizácie prevádzkových procesov. Vytvorili sme nové aplikácie a postupy, ktoré viedli k zefektívneniu podpory zriaďovania nových služieb zákazníkom. Pre zjednodušenie úhrady parkovného sme do mobilnej parkovacej aplikácie implementovali funkčnosť platby prostredníctvom Apple Pay a Google Pay.
Aktívne sme pracovali aj na zlepšení zákazníckej skúsenosti. Na slovenský trh sme koncom roka priviezli a do systému ParkDots integrovali novú generáciu technológie skenovacieho auta od renomovaného zahraničného dodávateľa. Spoločné riešenie výrazne zefektívňuje kontrolu parkovania a plne podporuje inštitút objektívnej zodpovednosti.
Za oblasť správy koncových zariadení sme úspešne zaviedli službu pre nového zákazníka, čím sa nám podarilo posilniť naše postavenie na trhu IT outsourcingu s portfóliom, v ktorom sme ku koncu roka spravovali vyše 25 tis. počítačov.
Na jeseň sme uviedli do produkčnej prevádzky field service management systém pre ČEZ Distribuce. Každý deň systém pripravuje pomocou sofistikovanej matematickej optimalizácie pracovné príkazy pre 2 000 pracovníkov v teréne.

Michal Bróska, Riaditeľ pre produktový rozvoj

Rok 2022 bol pre nás rokom výziev a náročných úloh, ktorých spoločným menovateľom bolo neustále hľadanie priestoru na zlepšovanie nášho fungovania. Začiatkom roka sme zrealizovali interaktívny prieskum zameraný na vnímanie firmy jej zamestnancami. Analýza výstupov prieskumu bola základom pre viacero krátkodobých a dlhodobých zlepšovacích iniciatív, ktoré majú prispieť k zvýšeniu spokojnosti a angažovanosti našich kolegov.
Jednou z nich bolo skvalitnenie a zefektívnenie internej firemnej komunikácie, ktorej sme sa v priebehu roka intenzívnejšie venovali a tešíme sa, že implementované zmeny sú vnímané pozitívne.
V rámci dlhodobého zámeru zvyšovania našej konkurencieschopnosti sme zaviedli program rozvoja softskill zručností manažérov na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry. Stredný manažment a jeho zručnosti významne ovplyvňujú mieru motivácie, výkonu a lojality zamestnanca. Zacielenie na zlepšovanie líderských schopností tejto skupiny manažérov má významný vplyv na zvyšovanie celkovej spokojnosti zamestnancov vo firme.

Ronald Fleischman, Riaditeľ ľudských zdrojov

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.