back

Servio

Manažment služieb, pracovníkov a infraštruktúry v jednom elegantnom riešení

PosAm Servio sme vyvinuli ako flexibilné modulárne riešenie. Jednotlivé moduly aplikujeme s ohľadom na podporované procesy (manažment služieb, pracovníkov, infraštruktúry) a upravujeme podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. Vďaka lokálnemu tímu sme schopní veľmi pružne reagovať na tieto potreby a zabezpečiť bezproblémovú implementáciu.

Optimálna podpora biznisových a technických procesov

V úlohe pokročilého nástroja pre manažment služieb poskytuje PosAm Servio aplikačnú podporu pre dizajnovanie, plánovanie, prideľovanie, realizáciu a kontrolu poskytovaných služieb. To umožňuje adekvátne reagovať na požiadavky zákazníkov alebo flexibilne riešiť neočakávané situácie v prevádzke. Podpora procesov vychádza z odporúčaní a Best practices metodiky ITIL.

Moduly riešenia

Incident management

Problem management

Change & Release management

Request fulfilment

Service level management

Service catalogue management

Assets & Configuration management

Organization management

Notification management

Knowledge management

Reporting

Digital signature

Vlastnosti riešenia

PosAm Servio je jednotná platforma pre používateľov, manažérov, operátorov a riešiteľov, no aj pre partnerov a dodávateľov z tretích strán.

Pre bežného používateľa predstavuje PosAm Servio jednotný kontaktný bod pre nahlasovanie, monitorovanie a riešenie jeho požiadaviek a problémov.

Pre manažéra je PosAm Servio silným nástrojom na správu služieb v rámci celého ich životného cyklu, ako aj prostriedok na kontrolu a riadenie všetkých aktív v rámci infraštruktúry.

Pre operátorov je základným pracovným nástrojom s kompletnou evidenciou požiadaviek s možnosťou sledovať ich progres zo strany riešiteľov

Jednoduché používateľské rozhranie (webové aj mobilné) prispôsobené jednotlivým rolám intuitívne vedie používateľa systému naprieč procesmi. Vytvára sa tak jednotný pohľad na riadenie, podporu a správu ICT infraštruktúry a systémov.

Táto konsolidácia zabezpečuje efektívnu implementáciu a osvojenie si procesného riadenia v organizácii.

Optimálne vyváženie očakávaní zákazníkov na jednej strane a možností prevádzky na strane druhej je kľúčom k úspechu a spokojnosti na oboch stranách.

Nutným predpokladom pre správne nastavenie kvalitatívnych parametrov je, aby SLA biznis služieb vychádzalo z reálnych OLA technických služieb.

PosAm Servio aj pri dnešných komplexných systémoch môže naplniť tieto požiadavky a zároveň mať pomocou monitoringu, merania a vyhodnocovania kvalitu služieb neustále plne pod kontrolou.

Základnou vlastnosťou PosAm Servio je flexibilná dátová štruktúra CMDB databázy, vďaka ktorej môžeme lepšie koordinovať prevádzkové procesy a na jednom mieste spravovať všetky informácie o infraštruktúre, jej konfiguráciách, aplikáciách a poskytovaných službách.

Tieto informácie sú podkladom pre lepšie rozhodovanie, kvalitnejšie riadenie služieb a spravovanie technologických aktív. Výsledky analýz vďaka previazaniu hlásení o incidentoch, týkajúcich sa konkrétnych komponentov pomôžu nájsť najlepšie postupy pre reaktívne aj proaktívne riešenie udalostí.

Multidimenzionálny reporting je predpokladom pre trvalé zlepšovanie riadenia a služieb.

Meranie SLA parametrov, skutočnej vyťaženosti servisných pracovníkov či zákazníckej spokojnosti naprieč jednotlivými službami sú len zlomkom poskytovaných možností na transparentné vyhodnocovanie služieb.

Dátová architektúra systému a štruktúrované informácie (tikety, služby, konfiguračné položky, závislosti) sú predpokladom a zárukou, že je možné vytvoriť prakticky akýkoľvek kvalitatívny alebo kvantitatívny report.

Otvorené integračné rozhranie umožňuje jednoducho prepojiť PosAm Servio s existujúcimi systémami zákazníka a vytvoriť podmienky pre komplexné end-to-end riešenie požiadaviek.

Pri riadení ICT služieb vychádza PosAm Servio z Best Practices v zmysle ITIL, čo ho predurčuje pre poskytovanie ICT služieb podľa tejto metodiky.

Pri implementácii sa však nezameriavame len na technickú stránku (inštalácia, konfigurácia), ale sústreďujeme sa predovšetkým na metodickú prácu na základe rámca ITIL a ISO 20000, ktorá má najvyššiu pridanú hodnotu pre zákazníka.

Neponúkame víziu,
ale v praxi overené riešenia

Letové prevádzkové služby, š.p.

Implementácia PosAm Servio v kontexte ITIL odporúčaní a zavedenie služieb nám pomohlo k lepšiemu pochopeniu vlastného prostredia a zabehnutých procesov. Vytvorenie katalógu služieb umožnilo zefektívniť prácu, lepšie monitorovať stav a hodnotiť výkonnosť poskytovania prevádzkových služieb.

Ing. Marián Mališ, Projektový manažér

Slovenské elektrárne a.s.

PosAm Servio bolo vybrané pre migráciu zo systému HP OpenView Service desk, pretože dokázalo najlepšie naplniť naše požiadavky a to pri najnižších nákladoch.

Ing. Alexander Kubíni, vedúci služieb zákazníkom ICT

ENERGOCHEMICA SE

Riešenie Servio nás v oblasti správy IT požiadaviek a podpory posunulo o míľový krok vpred. V krátkom čase sme sa posunuli od procesne, nákladovo a kvalitatívne nevyhovujúceho riešenia IT požiadaviek k automatizovanému systému so štandardizovaným procesom, jednotným riadením a kontrolou. A to všetko pri vyššej kvalite a nákladovej efektivite.

Matúš Durný, riaditeľ Kompetenčného centra informatiky, ENERGOCHEMICA SE

Východoslovenská distribučná, a.s.

PosAm dokázal vďaka vlastnému riešeniu integrovať nový systém do nášho zložitého IT prostredia tak, že plne uspokojuje naše požiadavky na plnoautomatické riadenie práce ľudí v teréne v reálnom čase.

Martin Kolesár, expert na inovácie a nové technológie VSD

Služby Servio

Implementácia riešenia pre podporu procesov ide vždy ruka v ruke s optimalizáciou samotných procesov. PosAm má k dispozícii tím špecialistov s certifikáciou až na úrovni ITIL Expert.

Naše bohaté skúsenosti s rozsiahlymi transformačnými a prevádzkovými projektami sú zárukou úspešných pozitívnych zmien v zákazníckych biznis a IT procesoch. Vďaka tomu vieme zmeniť vaše IT oddelenie zo správcov technológií na poskytovateľov transparentných nízko nákladových IT služieb.

Rýchlu akceptáciu riešenia v zákazníckom prostredí zaručuje využitie agilnej metodiky pri jeho nasadzovaní. Tento prístup nám umožňuje už po úvodných workshopoch konfigurovať PosAm Servio (procesy, služby, reporting) podľa očakávaní zákazníka.

Zákazník tak má možnosť veľmi rýchlo vidieť základné črty systému, a tým ho aj rýchlejšie formovať do želanej finálnej podoby. Implementácia riešenia zahŕňa okrem technických aspektov (inštalácia, konfigurácia a customizácia) predovšetkým metodickú prácu na základe rámca ITIL a normy ISO 20000. Práve tieto naše expertné znalosti a skúsenosti tvoria najvyššiu pridanú hodnotu pre zákazníka.

Žiadny IT systém nefunguje ako „nezávislý ostrov“. Je potrebná jeho integrácia s existujúcimi zákazníckymi systémami (napr. AD/LDAP, ERP, CRM, Monitoring), čo prináša výrazné zefektívnenie procesov v rámci riadenia služieb.

Cieľom je vytvoriť ucelenú platformu a jednotné kontaktné miesto pre zadávanie, evidenciu a riadenie rôznych typov hlásení, porúch a požiadaviek.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.