Vývoj softvéru

Našou kľúčovou kompetenciou, s najvyššou pridanou hodnotou, je tvorba inovatívnych softvérových diel. Patríme medzi málo firiem, ktoré dokážu dlhodobo a na špičkovej úrovni budovať znalosti biznisu, širokého spektra technológií a v neposlednom rade metodík špecializujúcich sa na veľké riešenia.

Pri realizácii softvérových diel prepájame do harmonického celku hlboké doménové a technologické znalosti s prvkami umelej inteligencie a tou najlepšou používateľskou skúsenosťou. Výsledkom je maximálna úžitková hodnota našich riešení, ktoré sú pripravené naplniť súčasné aj budúce potreby našich zákazníkov.

Prvky umelej inteligencie

Vedecké poznatky v oblasti strojového učenia a matematickej optimalizácie využívajú viaceré naše projekty. Významne tak zvyšujeme úžitok našich riešení. Analytické a matematické prístupy, či samoučiace sa algoritmy, umožňujú vyťažiť užitočné informácie z veľkých objemov dát a posúvajú možnosti našich riešení na novú úroveň. Použitie prvkov umelej inteligencie stále častejšie požadujú aj samotní zákazníci naprieč odvetviami.

Naša schopnosť zvládnuť tieto náročné výzvy stojí na štyroch kľúčových kompetenciách: silná doménová znalosť, bohaté skúsenosti s dátovou manipuláciou, schopnosť tvoriť sofistikované optimalizačné modely i kombinovanie umelej inteligencie a doménovej heuristiky.

Rozvoj našich schopností v oblasti AI organizačne a personálne zastrešuje špecializované AI laboratórium. Má za úlohu adoptovať najnovšie teoretické poznatky a zabezpečiť ich remeselné zvládnutie. Rutinné a bezpečné využitie týchto nástrojov umožňuje pretaviť nové príležitosti do praktických a užitočných biznis riešení.

Pri matematických optimalizáciách sústreďujeme úsilie na oblasť workforce managementu. Zameriavame sa na proces plánovania úloh pre realizačné zdroje, t.j. pracovníkov v teréne. Cieľom je dosiahnuť maximálnu utilizáciu a výkony, pri čo najmenšom cestovaní. Už dávno sme prekonali bod, kedy naše algoritmy zvládajú túto úlohu efektívnejšie ako ľudia. Úspešné zvládnutie týchto metód otvára priestor pre ich ďalšie aplikácie, napríklad pri plánovaní výrobných procesov a podobných úlohách.

Strojové učenie využívajú pri predikčných úlohách naše riešenia
v oblastiach poisťovníctva a smart mobility. Pokročilé algoritmy pomáhajú s identifikáciou poistných podvodov, s predikciou jázd pri monitoringu vozidiel, alebo so sledovaním obsadenosti parkovacích plôch.

Špičkové používateľské rozhrania

Dôkladné pochopenie publika, nájdenie bezbolestného prechodu používateľa aplikáciou a tvorba prototypov je v kompetencii našich UX špecialistov. Na ich prácu nadväzujú dizajnéri a vývojári používateľských rozhraní. Výsledkom je graficky prívetivé, jednoduché a intuitívne ovládanie aplikácií, ktoré používateľom prináša ten najlepší zážitok. Nami vytvárané rozhrania ponúkajú konzistentný zážitok bez ohľadu na typ rozhrania v multikanálovom prostredí.

V rámci procesu zameraného na dizajn UX sa v prvom rade venujeme dôkladnému pochopeniu potrieb používateľov a procesov. Študujeme ich spôsob práce a potreby. Analýze podrobíme aj konkurenciu. V kreatívnej fáze pretavíme zistené poznatky z ideových návrhov do prototypov. Tie následne hĺbkovo testujeme a validujeme s cieľom vyhodnotiť ich použiteľnosť a urobiť potrebné zmeny. Detailne skúmame aj celkovú používateľskú skúsenosť s novým prostredím a spôsobom práce.

Po analytickej a konceptuálnej činnosti, zavŕšenej návrhmi wireframes, pokračuje dizajnovací proces hľadaním vizuálneho štýlu. V rámci neho vzniká dizajnový systém - súbor vzájomne oddelených komponentov, farebnosti a typografie. Výhoda tohto systematického prístupu je v následnej jednoduchej škálovateľnosti a vysokej efektívnosti pri akýchkoľvek zmenách, úpravách a rozvoji systému. Pochopiteľne, aj výsledné aplikácie alebo stránky sa podrobujú dôkladnému testovaniu, aby bola dosiahnutá čo najlepšia použiteľnosť a používateľský zážitok.

Techniky a metodiky

Úspešne zvládnuť úlohy v rozsiahlych IT projektoch, pri modernizácii a konsolidácii veľkých informačných systémov si vyžaduje rozsiahle technologické aj metodické znalosti a skúsenosti, pokrývajúce súčasné trendy vo vývoji komplexných riešení.

Aplikujeme doménovo orientovaný dizajn a vlastnú unikátnu metodiku na dekompozíciu a návrh informačných systémov.Dizajnujeme prepájanie funkčných celkov podľa filozofie otvorených systémov, v duchu servisne orientovanej architektúry mikroslužieb a metodiky otvorených aplikačných rozhraní OpenAPI.

Vyššia komplexnosť biznis procesov a tým aj IT systémov si od nás vyžaduje ich rozdelenie na menšie časti s jednoduchšou správou a rozvojom. Nutným predpokladom úspechu v tomto procese je doménovo orientovaný dizajn, ktorý umožňuje zosúladiť doménové znalosti a techniky dizajnu IT riešení. Náš záujem zveľaďovať znalosti v tejto oblasti sme pretavili do vybudovania komunity špecialistov, ktorej aktivity vedieme.

S pomocou techník doménovo orientovaného dizajnu a konceptu mikroslužieb vytvárame modulárne systémy v duchu servisne orientovanej architektúry. Funkčné moduly prepájame do organicky fungujúceho celku, či už na úrovni dát, pomocou procesov, alebo doménových udalostí. Náročnejší prístup vo vývoji prináša výhody pri následnej prevádzke a rozvoji systémov. Vieme tak flexibilne reagovať na meniace sa biznisové potreby.

Pri dizajne komplexných riešení je potrebné rozdeliť veľké riešenie na menšie časti. Kvalitný dizajn vytvára menšie celky, ktoré navzájom priamočiaro fungujú a prepájajú sa. Sú schopné rešpektovať a harmonicky pracovať jednak so štandardnými nástrojmi (ako napr. reporting, procesná orchestrácia, biznis pravidlové systémy, atď.), ale aj s modernými prístupmi/prvkami v architektúrach. Súvisiacou, a nemenej dôležitou oblasťou je zadefinovanie aktivít a ich súsledností, ktoré vedú k správnemu časovaniu analytických a implementačných prác pri dodávke komplexného riešenia. Obe tieto témy, ktorým sa iné metodiky (napr. DDD, SOA, Agile) nevenujú, alebo sa venujú len okrajovo – sú predmetom PosAm Development Frameworku – unikátnej metodiky, používanej našou firmou pri veľkých IT projektoch.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.