back

Digitálne obslužné miesta

PosAm prináša riešenia, ktoré umožňujú digitalizáciu obslužných miest klientov.

PosAm bSign a PosAm dScan významne zrýchľujú proces spracovania dokumentov, odstraňujú potrebu papiera, šetria náklady a eliminujú chybovosť manuálneho spracovania dokladov.

Riešenia vlastnoručného digitalizovaného podpisu (bSign) a snímania a overovania dokladov (dScan) sú navzájom komplementárne technológie, ktoré sa pri obsluhe klientov vzájomne dopĺňajú.

PosAm bSign

Vlastnoručný podpis sa aj v súčasnosti často používa na overovanie identity osôb a autorizáciu dokumentov, napríklad zmlúv, transakcií, šekov, protokolov a podobne. V mnohých prípadoch je potreba vlastnoručného podpisu jedinou prekážkou úplnej digitalizácie spracovania dokumentov a automatizácie procesov.

Riešenie PosAm bSign transformuje tradičný proces overovania identity a podpisovania dokumentov tak, aby vyhovoval požiadavkám digitálnej éry. Umožňuje spoľahlivú autorizáciu tým, že podpisové zariadenie sníma nielen grafickú podobu podpisu, ale aj jeho fyzikálne vlastnosti.

Autorizácia osôb a podpisovanie dokumentov sú dve nezávislé operácie, takže klient môže technológiu využiť variantne na:

  • autorizáciu osôb,
  • podpisovanie dokumentov,
  • autorizáciu osôb a podpisovanie dokumentov.

Riešenie bSign Proxy umožňuje jednoduché nasadenie odladeného produktu postaveného na technológiách spoločnosti Namirial a integračných služieb PosAm.

Zisti viac

Medzi hlavné benefity digitalizovaného podpisu patrí hlavne odstránenie papiera, overovanie osôb, minimálne nároky na zmenu procesov a vytvorenie podpísaného dokumentu.

Zisti viac

PosAm dSCAN

Pri obsluhe klientov je štandardným postupom overenie ich identity na základe identifikačných dokladov (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz). Okrem overenia zhody medzi osobou, ktorá doklad predkladá a údajmi na samotnom doklade je v mnohých prípadoch potrebné overiť aj pravosť vydaného dokladu.

Riešenie PosAm dScan umožňuje pracovníkovi obslužného miesta prostredníctvom špecializovaného hardvéru a softvéru vykonať:

  • nasnímanie údajov z dokladu
  • skenovanie dokladu
  • overenie pravosti dokladu

Bežnou praxou na trhu skenovania dokladov sú tzv. štrbinové čítačky. Sú to samostatné zariadenia, alebo čítačky spojené s klávesnicami. Toto riešenie je bežne používané u pracovníkov na prepážkach (napr. banky, poisťovne, hotely).

Zisti viac

Hlavné benefity skenovania a overovania identifikačných dokladov patrí odstránenie manuálnych chýb, odstránenie papiera, eliminácia podvodov, zrýchlenie procesu overovania osôb a minimálne nároky na zmenu procesov.

Zisti viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.