back

IT v cloude – vysoko funkčne a cenovo výhodne

Charakteristika zákazníka

Dlhoročný etablovaný poskytovateľ služieb pre zdravotníctvo. Zameriava sa na vývoj a výrobu farmaceutických výrobkov a ich predklinické testovanie. Spoločnosť, ktorá vznikla ešte v roku 1972, sa v roku 2006 stala súčasťou nemeckej skupiny. Dnes má viac ako 100 zamestnancov a ročný obrat asi 6,7 milióna eur.

Manažérske zhrnutie

Nie každé cloudové riešenie je v praxi 100 % použiteľné. Rozdiel medzi funkčným cloudom a nespoľahlivým IT riešením je v pochopení a zohľadnení reálnych potrieb a každodennej práce zamestnancov. Druhou stranou mince je prípadná finančná úspora. Profesionálny prístup špecialistov PosAm pri migrácii spoločnosti do cloudu je ukážkovým príkladom funkčného a cenovo efektívneho cloudového riešenia.

Východisková situácia

IT infraštruktúra spoločnosti bola z pohľadu IT zrelá na dôchodok. Viac ako dva tucty fyzických serverov  v heterogénnom prostredí mali priemerný vek 7-8 rokov. Tento stav spôsoboval časté výpadky a rôzne incidenty, ktoré narúšali plynulosť práce. Urgentnosť obnovy celej infraštruktúry sa ešte zvýšila v dôsledku plánovaného rozdelenia spoločnosti. Schopnosť zabezpečiť takú komplexnú úlohu interne však bola limitovaná nedostatkom personálu aj investičných zdrojov.

Ciele a požiadavky

Zákazníkova požiadavka bola jasná. Do termínu rozdelenia firmy chcel mať zrealizovanú migráciu IT na novú infraštruktúru a oddelenie softvérových licencií od skupiny. Nové IT prostredie muselo  garantovať funkčnosť, kvalitu a stabilitu pri minimálnych investičných nákladoch. Súčasťou riešenia mala byť dlhodobá profesionálna starostlivosť o celú infraštruktúru. Spoločnosť nechcela mať žiadne starosti s IT a chcela sa sústrediť iba na svoj biznis, bez potreby navyšovania interných personálnych kapacít dedikovaných na starostlivosť o IT.

Riešenie

Splnením tejto misie bol poverený PosAm, ktorý v tom čase už zabezpečoval pre zákazníka starostlivosť o koncové zariadenia a serverovú infraštruktúru. Dôkladná znalosť prostredia a jeho potrieb, spolu s dôverou založenou na kvalite dovtedy poskytovaných služieb, zohrali pri tomto výbere dôležitú úlohu.

PosAm, ako popredná slovenská IT spoločnosť a súčasť skupiny Slovak Telekom, garantoval potrebnú profesionalitu a schopnosť zabezpečiť synergie so svojou materskou spoločnosťou pri poskytovaní komplexných ICT služieb. PosAm bol tiež nositeľom významných referencií z budovania veľkých IT infraštruktúr, okrem iného aj na báze cloudu.

Návrh riešenia

Vyriešiť danú situáciu bolo v zásade možné dvoma spôsobmi. Zrealizovať konsolidáciu a obnovu IT infraštruktúry in-house, alebo presunúť celé IT do cloudu. Ekonomicky tak proti sebe stáli investičný a prevádzkový model. Po zohľadnení všetkých požiadaviek, potrieb a obmedzení si zákazník vybral riešenie migrácie celej IT infraštruktúry do cloudu.

Príprava riešenia

Realizácia projektu začala v októbri 2015 a z dôvodu delenia spoločnosti musela byť ukončená do konca roka 2015. Tvrdo definovaný časový rámec nedával priestor na sklz v projekte a vytváral hneď od začiatku tlak na dodržiavanie termínov.

Práce začali dôkladným zmapovaním existujúcej infraštruktúry. Na základe týchto vstupov pripravil PosAm návrh novej architektúry a konsolidačný plán. Veľký dôraz kládli cloudoví špecialisti na kontrolu a opravu  záloh, aby bolo možné zabezpečiť konzistenciu dát po migrácii a kontinuitu a obnovu v prípade nepredvídaných udalostí. Samotná migrácia bola dôkladne naplánovaná s prihliadnutím na kritickosť jednotlivých typov IT služieb a dát a potrebu ich dostupnosti pre používateľov v rôznych fázach realizácie projektu. S ohľadom na fakt, že celá infraštruktúra mala byť v geograficky vzdialenej lokalite a celý „dátový tok“ sa znásobil,  bolo nevyhnutné navýšenie kapacity dátových liniek.

Popis riešenia

Keď bolo všetko pripravené, bola zriadená potrebná IT infraštruktúra u dôveryhodného a stabilného poskytovateľa cloudových služieb (Telekom Cloud). Tá pozostávala zo siedmych virtuálny serverov  pre informačné systémy (Active Directory, File server, Print Server, Antivírus, WSUS, interné aplikácie, DB Servery, účtovný systém) a dvoch virtuálnych serverov pre SAP. Spolu to bolo 30 kusov CPU, 100 GB RAM a vyše 3 TB diskového priestoru. Do tohto nového prostredia boli postupne zmigrované všetky pripravené dáta a následne presmerovaná aj celá prevádzka. Všetko v dohodnutom časovom rámci a bez zbytočných výpadkov.

Okrem produkčných systémov sú zákazníkovi z cloudu poskytované aj mailové služby  a kancelársky softvér (MS Office 365). Filozofia celého riešenia vyžadovala vytvorenie bezpečného prístupu do internetu, do cloudu aj vzdialeného prístupu, ktoré je postavené na profesionálnych riešeniach od spoločnosti Fortinet.

Unikátny je prvý produkčný SAP systém na Slovensku umiestnený do cloudu.

Výsledky a prínos

Zákazník získal modernú, výkonnú a stabilnú infraštruktúru pre všetky svoje firemné informačné systémy, ktorá je celá umiestnená v bezpečnom dátovom centre. Dostupnosť systémov je na úrovni 99,75 % a to aj vďaka zálohovaniu virtuálnych serverov a ich automatickej obnove pri výpadku niektorého z nich.

Uvedené riešenie získal zákazník s minimálnymi investičnými nákladmi a vďaka priebežnej modernizácii komponentov v cloude mu odpadá starosť o plánovanie investícií do obnovy IT. Takisto neexistujú interné personálne náklady na IT, keďže celá starostlivosť leží na pleciach poskytovateľa, ktorý poskytuje profesionálny dohľad, správu a podporu.

Z pohľadu prevádzkových nákladov sa zákazníkovi znížili náklady na elektrickú energiu pre vlastné dátové centrum, ktorého priestory môže teraz zákazník využívať na iné účely.

Hlavné prínosy riešenia

  • Migrácia z 25 fyzických serverov v dvoch serverovniach na 9 virtuálnych serverov v cloude
  • 30 000 eur úspora na investícií do softvérových licencií

Ďalšie referencie

Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.