back

Efektívny manažment pracovníkov v teréne

Charakteristika zákazníka

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), je energetická spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi. VSD, a.s., patrí do Skupiny VSE Holding. Na území východného Slovenska vlastní distribučnú sústavu s dĺžkou takmer 21 tisíc kilometrov. Elektrinu distribuuje do viac ako 600 tisíc odberných miest.

Manažérske zhrnutie

PosAm riešenie pre riadenie pracovníkov v teréne (EWO) zmenilo už v roku 2012 zložitý „papierový“ proces vybavovania pracovných príkazov pre vtedajšie VSE na automatizovaný a elektronický postup. Systém zabezpečil prideľovanie správnych pracovníkov, s vhodnými nástrojmi a znalosťami na adekvátnu prácu v správnom čase tak, aby podávali optimálny výkon.Nová generácia tohto systému priniesla v roku 2018 úplný technologický upgrade a novú funkčnosť. Spokojnosť s projektom a dlhoročnou spoluprácou vyjadril zákazník ocenením „Spoľahlivý dodávateľ v oblasti inovácií”.

Východisková situácia

V minulosti 70 pracovníkov odboru servisu merania, riešilo ročne viac ako 100 tisíc požiadaviek a pracovných príkazov v rámci východného Slovenska. Celý proces spracovania pracovného príkazu prebiehal v papierovej forme. Tento postup bol zložitý na plánovanie, realizáciu aj kontrolu, ale aj personálne zdroje. Plánovač musel požiadavky na prácu vytlačiť a rozdeliť medzi terénnych pracovníkov. Tí museli v teréne ručne zaznamenávať všetky výstupy do výkazov a ich obsah následne prenášali do informačného systému. Tento proces bol nielen prácny, ale aj neefektívny. Vykazoval chybovosť, nezabezpečoval dôkladnú evidenciu materiálu a neumožnil optimálne využitie pracovných kapacít.

Ciele a požiadavky

Predstavu o cieľovom stave zhrnul zákazník do jednej vety: „Zabezpečiť prideľovanie práce správnym pracovníkom, s vhodnými znalosťami na pridelenú prácu a v správnom čase tak, aby podávali optimálny výkon.“ Očakávania smerovali hlavne k optimalizácii riadenia procesu, zlepšeniu kontroly a uľahčeniu práce zamestnancom v teréne. Zmeny mali zabezpečiť nižšie náklady, vyššie výkony a kvalitnejšiu obsluhu zákazníkov.

Riešenie

Po dôkladnej analýze možností na trhu sa zákazník rozhodol pre riešenie PosAm Servio. To vyhovovalo z pohľadu funkčnosti, schopnosti prispôsobiť sa špecifickým požiadavkám, ale aj mimoriadne konkurenčnou cenou. Servio je systém vyvinutý pre riadenie úloh a ľudí, s automatickým sledovaním definovaných kvantitatívnych a  kvalitatívnych parametrov.

V prvej generácií bola najnáročnejšou časťou projektu integrácia do existujúceho firemného IT prostredia, s viac ako poltuctom systémov prevažne na platforme SAP. Patrili sem SAP IS-U, systém pre komunikáciu s mobilnými zariadeniami pracovníkov v teréne, GPS systém, dochádzkový  systém a nakoniec ERP a tlačový systém.

Vo výsledku sa jednalo o revolučnú zmenu v riadení pracovníkov v teréne. Pracovné príkazy boli od nasadenia systému  vytvárané v elektronickej podobe a cez GSM sieť doručené priamo na mobilné zariadenie pracovníka v teréne. Pri rozhodovaní, komu sa pracovný príkaz pridelí, sa brali do úvahy údaje o dostupnosti pracovníkov z dochádzkového systému, ich pracovné zaradenie a kompetencie z HR systému a tiež rozvrh úloh a plán ciest po regióne. Bola zabezpečená automatická identifikácia meradla, automatický odpočet ich registrov, digitálne zosnímanie podpisov zákazníkov a fotodokumentácia z odberných miest.

Používanie systému v praxi prinieslo nové skúsenosti a požiadavky. Rovnako napredovali aj technológie. Posun v biznis potrebách aj zásadné technologické zmeny viedli k zásadnej inovácii celého riešenia. Funkčné možnosti boli rozšírené o externé odpočty, samoodpočty, poruchy, pohotovosti, zlepšenie funkčnosti pre odpočty, montáže a demontáž. Zlepšil sa dizajn, zjednodušilo a sprehľadnilo ovládanie, zvýšila sa personalizácia. Z pohľadu používateľa sa mohlo jednať o vyšperkovanie systému. V skutočnosti išlo o generačnú obmenu. Tá zahŕňala úplný technologický upgrade centrálneho klienta aj aplikácie pre ľudí v teréne.

Výsledky a prínos

Nasadenie PosAm riešenia Servio prinieslo presvedčivé pozitívne efekty. Zrýchlil sa proces plánovania, zjednodušila a uľahčila sa práca zamestnancov, spresnila ich alokovanie na pracovné úlohy, umožnila ich efektívne využitie v teréne, skrátila dobu riešenia požiadaviek zákazníkov, spresnila plánovanie a poskytovanie služieb, zveľadila evidenciu použitých meradiel a výrazne zlepšila kvalitu informácií pre efektívne manažovanie celej činnosti. Elektronické pracovné príkazy tak prispeli k zvýšeniu efektivity a úspore nákladov, čo znamenalo bezproblémovú a rýchlu návratnosť vložených investícií.

Nová generácia v roku 2018 zlepšila kvantitatívne aj kvalitatívne ukazovatele. Technologický upgrade umožnil hladký prechod medzi platformami z Windows na Android, čo poskytlo priestor pre ďaleko väčší výber mobilných zariadení. Zároveň sa zvýšil výkon a miera konfigurovateľnosti. Zrýchlili sa niektoré procesy, zvýšila sa efektivita a výkon. Lepší dizajn užívateľských rozhraní zvýšil komfort práce.

Kvalita práce, dodržiavanie termínov a nákladov, spokojnosť s projektom a dlhoročnou spoluprácou vyjadril zákazník v roku 2019 ocenením “Spoľahlivý dodávateľ v oblasti inovácií za rok 2018”.

Vyjadrenie zákazníka

„Tento projekt bol skvelým príkladom toho, ako môže spolupracovať dodávateľ so zadávateľom aj nad rámec očakávaného rozsahu, a tak priniesť do života produkt, ktorý je jedným z dôležitých systémov v našej spoločnosti.“

„Pri tejto spolupráci by som chcel vyzdvihnúť tímového ducha a zanietenosť celého projektového kolektívu, čo prispelo k úspešnému implementovaniu EWO2 do praxe. Zvlášť by som chcel oceniť transparentnosť a dodávanie služieb v dohodnutých objemoch a termínoch.“

Martin Kolesár, expert na inovácie a nové technológie VSD

Hlavné prínosy riešenia

Automatizácia celého procesu priniesla:

  • Skrátenie procesu plánovania na tretinu pôvodného času
  • Zvýšenie produktivity o viac ako 15%
  • Zníženie administratívy na menej ako polovicu
  • 95% zníženie nákladov na papierovú dokumentáciu
  • Minimalizovanie chybovosti vplyvom ľudského faktora
  • Zvýšenie prehľadu o práci ľudí v teréne
  • Objektívne hodnotenie efektívnosti pracovníka aj pracoviska

Ďalšie referencie

Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.