back

Trvalá dostupnosť a jednoduchý manažment dát

Charakteristika zákazníka

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) je energetická spoločnosť poskytujúca komplexné služby spojené s distribúciou a dodávkou  elektriny a predajom elektriny aj zemného plynu domácnostiam aj firemným zákazníkom. Jej viac ako 1100 zamestnancov obsluhuje portfólio vyše 700 tisíc zákazníkov.

V roku 2002 sa prevzatím 49% podielu zahraničným akcionárom stala SSE súčasťou francúzskej skupiny EDF. Od roku 2013 patrí do skupiny EPH so silnou pozíciou v Nemecku, Českej republike a na Slovensku.

Manažérske zhrnutie

Špičkové storage riešenie na báze technológií spoločnosti Hitachi Data Systems prinieslo SSE vysoko výkonné a dostupné riešenie s istotou prístupu k dátam za každých okolností. Pokrokové virtualizačné technológie zvýšili efektivitu pri využívaní diskovej kapacity a zjednodušili manažment dát. Moderná infraštruktúra zároveň umožnila zrýchliť poskytovanie služieb závislých od diskovej kapacity.

Východisková situácia

Podobne ako ďalšie spoločnosti s vysokým počtom koncových zákazníkov sa aj SSE v posledných rokoch potýkala s výrazným nárastom objemov ukladaných dát. Tento globálny trend v kombinácii s odloženými investíciami do obnovy IT infraštruktúry v dôsledku ekonomickej reality spôsobili, že existujúca storage infraštruktúra spoločnosti začala narážať na svoje limity. Dve diskové polia enterprise triedy (IBM DS 8300) a dve midrange polia (SUN 6140), ako aj príslušná SAN sieť už boli na konci svojho životného cyklu a nielen kapacitne, ale aj technologicky nepostačovali aktuálnym nárokom a potrebovali nutne obnovu.

Ciele a požiadavky

Zákazník mal presnú predstavu o rozsahu zmien a kvalite očakávaného riešenia. Okrem kapacitných a výkonových parametrov kládol veľký dôraz na použitie moderných technológií umožňujúcich virtualizáciu storage zdrojov, ako aj zabezpečenie vysokej dostupnosti na geografickej úrovni v dvoch dátových centrách vzdialených od seba približne 30 km.

Pre naplnenie týchto požiadaviek navrhol PosAm riešenie, základom ktorého boli technológie spoločnosti Hitachi Data Systems, svetového lídra v storage riešeniach. Technologická vyspelosť podporená najvýhodnejšou cenou pri zohľadnení špecifických požiadaviek zákazníka priniesli

PosAm-u úspech v tvrdej konkurencii nadnárodných spoločností.

Riešenie

PosAm umiestnil v každom dátovom centre (DC) jedno diskové pole enterprise kategórie (Hitachi Unified Storage VM), pričom v záložnom dátovom centre je ako quorum device umiestnené ďalšie diskové pole (Htachi Unified Storage 100). Čistá použiteľná kapacita systému je 80 TB. Vysokú dostupnosť zabezpečil PosAm konfiguráciou viacerých ciest k jednému disku a clustrovým riešením s použitím Hitachi availability manager (HAM), ktoré zabezpečuje aj pri úplnom zlyhaní jedného poľa úplnú transparentnosť pre koncový host, pričom sa nestratí ani jediná I/O operácia. Celé riešenie PosAm takisto zohľadňuje požiadavky na disaster recovery scenár realizovaný replikáciou dát na druhé diskové pole, konfiguráciou systémov a SAN siete. Významnou časťou riešenia je vybudovanie novej SAN siete s využitím direktorov Brocade (2+2 v každom DC) prepojených optickými linkami.

Nasadenie riešenia si vyžiadalo celkovo 6 mesiacov (júl – december 2013), pričom väčšinu z tohto času – až 4 mesiace – zabrala migrácia dát. V úvodnom kroku PosAm fyzicky nasadil a oživil hardvérovú a softvérovú platformu. Následne sa celý systém testoval na zhodu so zákazníkovými požiadavkami, ktoré bez problémov s rezervou splnil. Napr. pri teste výkonových parametrov bolo potvrdených 120 tis. I/O operácií za sekundu a dátová priepustnosť 5 GB za sekundu. Nasledovala migrácia dát tvoriaca kľúčovú časť dodávky. Napriek náročnosti a komplexnosti bola aj táto úloha zrealizovaná v požadovanom časovom horizonte, pričom až na výnimky prebiehala v plnej prevádzke. V záverečnom kroku prebehla implementácia HAM pre prostredie VMware zabezpečujúca vysokú dostupnosť celého systému. Tá bola testovaná kompletným odpojením jedného diskového poľa od ESX host-a. V zhode s očakávaniami sa potvrdilo, že pre virtuálne servery bol tento výpadok úplne transparentný.

PosAm sa snaží návrh každého riešenia postaviť tak, aby jeho prevádzka bola pre klienta čo najefektívnejšia. V tomto prípade sme mali na zreteli zjednodušenie údržby dvoch zrkadlových systémov a zníženie nákladov na prevádzku a rozširovanie systémov. Vďaka vysokej precíznosti pri návrhu a nasadení systémov sa podarilo dosiahnuť v zásade totožné konfigurácie oboch diskových polí, čo zjednodušuje a zlacňuje údržbu aj podporu. Zároveň sme celé riešenie softvérovo a licenčne koncipovali tak, že rozširovanie hardvéru v budúcnosti nevyvolá dodatočné náklady na softvérové licencie, čo pozitívne ovplyvňuje TCO.

Výsledky a prínos

PosAm zrealizoval návrh a dodávku riešenia v rámci stanoveného časového rámca v dohodnutej kvalite aj cene. Dodané storage riešenie je ideálnym spojením hardvérových a softvérových technológií svetového lídra v storage riešeniach Hitachi Data Systems a skúseností a služieb domáceho dodávateľa riešenia – spoločnosti PosAm.

Implementované systémy Hitachi Unified Storage VM ponúkajú funkcionalitu najväčších enterprise systémov za cenu midrange systémov. Štandardne prinášajú používateľom 25% úsporu použitého dátového priestoru, 40% dodatočnej kapacity, 50% zvýšenie utilizácie, 90% zníženie úsilia pri migrácii dát a 20-40% úspora prevádzkových nákladov.

Najmodernejšie diskové polia a technológie priniesli SSE celý rad nových funkcionalít a výhod:

  • Flexibilnejšie plánovanie a efektívnejšie prideľovanie diskovej kapacity vďaka Thin provisioningu.
  • Možnosť vytvárať zálohy dát kritických systémov pomocou funkcionality Snapshots.
  • Jednoduché využitie kapacity starých diskových polí zjednodušením procesu migrácie počas plnej prevádzky, ktoré umožnila masívna virtualizácia.
  • Vyšší výkon, stabilitu a dostupnosť výkonu vďaka Cache Logical Partition Resource (CLPR).

SSE tak získala moderné, bezpečné, výkonné a stabilné úložisko pre firemné dáta, o ktoré sa môže oprieť pri svojom podnikaní. Vysoká dostupnosť a výkon garantujú naplnenie súčasných potrieb a škálovateľnosť poskytuje potenciál pre bezproblémové rozširovanie v budúcnosti. Navyše vďaka vysokej flexibilite a jednoduchému manažmentu dokáže skrátiť time to market pre akékoľvek služby závislé na diskovej kapacite rádovo na minúty.

Vyjadrenie zákazníka

„PosAm naplnil a prekročil naše očakávania pri návrhu aj implementácií nového storage systému. Práce boli realizované podľa harmonogramu a vo vynikajúcej kvalite.“

Michal Čarný, projektový manažér, Stredoslovenská energetika

Hlavné prínosy riešenia

  • Skrátený time-to-market pre nové aplikácie a služby
  • Zníženie TCO IT infraštruktúry
  • Výrazne vyššia disková kapacita
  • Rýchlejšie a výkonnejšie zariadenie
  • Nová robustnejšia SAN infraštruktúra
  • Nové funkcionality

Ďalšie referencie

Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.