back

Rozpočtový informačný systém

Charakteristika zákazníka

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť financií, daní, colníctva, cien, finančnej kontroly a vnútorného auditu.

Východisková situácia

„Naša spolupráca so spoločnosťou PosAm začala v roku 1996, kedy IT podpora riadenia verejných financií, bola takpovediac „v plienkach“. Využívali sme jednoduché nástroje, ale zložité postupy. Zostavovanie a úpravy verejných rozpočtov sa s pomocou nedostatočných nástrojov robili veľmi komplikovane, kontrola verejných výdavkov bola neefektívna a všetko nám zaberalo príliš vela času. Našťastie sa situácia začala veľmi rýchlo meniť,“ spomína Radovan Majerský, generálny riaditeľ Sekcie rozpočtovej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky.PosAm v tom čase prišiel s prvou verziu Rozpočtového informačného systému, ktorý odstránil nutnosť prepisovania rozpočtových dát v papierovej forme a začal vyvíjať samostatný komplexný informačný systém výsostne určený na podporu tvorby a riadenia verejných rozpočtov.

Ciele a požiadavky

„Prelomovým bol pre nás rok 2002, kedy so vznikom Štátnej pokladnice bola kľúčom k úspechu fungovania celého systému riadenia verejných financií otázka integrácie dát prichádzajúcich z platobného styku a dát vznikajúcich v rozpočtovom procese. Túto výzvu vyriešil tím zložený z našich odborníkov a konzultantov z firmy PosAm brilantne,“ hodnotí Alexander Cirák, riaditeľ Odboru rozpočtu verejnej správy.

„Pred našimi pracovníkmi ako aj kolegami z PosAmu stáli veľké výzvy – zabezpečiť kvalitnú a efektívnu správu limitov, jasne definovať štruktúru a procesy súvisiace so správou všet- kých siedmych rozpočtových klasifikácií, uľahčiť a zjednodušiť prácu rozpočtovým pracovníkom – a to všetko v novom, prehľadnom užívateľskom rozhraní a so spoľahlivými väzbami na iné systémy,“ spomína Radovan Majerský. Fáza prechodu na systém Štátnej pokladnice predstavovala prelomové obdobie aj v zmysle technologických zmien – od tohto času je Rozpočtový informačný systém postavenýna všeobecne akceptovanom a rozšírenom štandarde J2EE.

Riešenie

Pri vývoji Rozpočtového informačného systému sa spoločnosť PosAm sústredila na to, aby práca so systémom bola pre užívateľa jednoduchá a intuitívna.

Samostatný, modulárny PosAm Rozpočtový informačný systém ako nástroj správy a kontroly rozpočtu je neustále dátovo prepojený s informačným systémom Štátnej pokladnice, takže v procese riadenia verejných financií je zaručená konzistencia údajov v každom okamihu. Prepojenie so systémom Štátnej pokladnice dáva všetkým hierarchickým úrovniam (vláda, MF SR, kapitoly, organizácie) prehľad o čerpaní prostriedkov, ktoré im boli z rozpočtu pridelené.

“Existujúca verzia Rozpočtového informačného systému postavená na centrálnej architektúre a s prepracovaným grafickým užívateľským rozhraním sa dostáva do pozornosti zahraničných návštev nielen z krajín Európskej únie ale aj z krajín, v ktorých rozpočtová metodológia a prax sa ešte len stáva prepracovanou a komplexnou. Naši pracovníci, ktorí so systémom pracujú, si rýchlo zvykli na jeho výhody – uľahčuje im každodennú prácu,” hovorí Alexander Cirák.

Výsledky a prínos

“Po dvadsiatich rokoch spolupráce s firmou PosAm a intenzívnom aplikovaní doménových aj technologických znalostí tejto partnerskej firmy môžem vyhlásiť, že s pomocou Rozpočtového informačného systému dokážeme rýchlejšie a kvalitnejšie spracovávať a vyhodnocovať informácie o alokácii rozpočtových zdrojov, prichádzajúce od viac ako 50 rozpočtových kapitol a 3000 organizačných jednotiek štátnej správy. RIS nám takisto umožnil prechod na programové rozpočtovanie, prostredníctvom ktorého sa nám darí oveľa kvalitnejšie a efektívnejšie spravovať financie štátu,” hodnotí Radovan Majerský.

 

POKRYTIE CELEJ VEREJNEJ SPRÁVY
Od roku 2011 funguje v rámci RIS samostatný modul RIS.SAM – Rozpočtový informačný systém pre samosprávu, ktorý zbiera a konsoliduje rozpočty všetkých, viac ako 2900 samosprávnych subjektov na Slovensku. Prostredníctvom tohto informačného systému sa tiež získavajú informácie o finančných výkazoch obcí a miest. Databáza modulu RIS.SAM je prepojená s databázou RIS, preto môžu pracovníci Ministerstva financií generovať požadované detailné reporty za celú verejnú správy v reálnom čase.

 

Vyjadrenie zákazníka

„Funkčné a prehľadné užívateľské rozhranie umožňuje rozpočtárom v organizáciách sledovať a porovnávať rôzne verzie rozpočtu, upravovať a dohľadať zmeny v rozpočte
a kapitolám neustále poskytuje prehľad o rozpočtových limitoch im podriadených organizácií. PosAm za dvadsať rokov našej vzájomnej spolupráce naplnil naše očakávania
a som rád, že naša úspešná spolupráca trvá i naďalej,“

Ing. Alexander Cirák

PosAm Rozpočtový informačný system prináša výhody:

  • Ministerstvu financií Slovenskej republiky
  • Rozpočtovým kapitolám (50)
  • Organizáciám verejnej správy (1500)
  • Organizáciám samosprávy (2900)

Ďalšie referencie

Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.