back

Register účtovných závierok

Charakteristika zákazníka

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) má kľúčové  postavenie v štátnej správe. Vedenie MF SR smeruje svoje úsilie k tomu, aby MF SR predstavovalo inštitúciu, ktorá efektívne plní svoje úlohy a zároveň má dobrý kredit a dobré meno smerom k verejnosti, iným inštitúciám a partnerom. Plnenie úloh MF SR je podmienené efektívnym fungovaním ministerstva na princípoch modelu výnimočnosti EFQM.

Manažérske zhrnutie

Register účtovných závierok, ako centralizované riešenie pre ukladanie a sprístupňovanie účtovných závierok a súvisiacich dokumentov, výrazne znížil administratívnu záťaž aj s tým súvisiace náklady podnikateľov a celkovo zvýšil transparentnosť výkazníctva, čím významne prispel k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Východisková situácia

Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2010-2014 zaviazala uľahčiť podnikanie,  znížiť jeho administratívnu náročnosť a odstrániť viacnásobne sa opakujúce požiadavky na informácie, doklady a údaje od podnikateľov.

Cieľom bolo zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku, na ktorého zhoršovaní sa výraznou mierou podieľa práve úroveň administratívnej záťaže a s tým súvisiace náklady. Významný (viac ako štvrtinový) podiel na tejto záťaži mal pritom zákon o účtovníctve.

Z neho vyplývala povinnosť zostavovať účtovné závierky, ktoré slúžia ako zdroj informácií celému radu inštitúcií a podnikatelia ich museli predkladať nielen pri daňovom priznaní, ale aj ďalším inštitúciám podľa osobitných predpisov. Pôvodný model zaťažoval nielen podnikateľov, ale aj ministerstvá a subjekty, ktoré s účtovnými závierkami pracujú.

Ciele a požiadavky

Zlepšenie  situácie mohla priniesť elektronizácia týchto úkonov, ktorá by  súčasne umožnila zdieľať informácie medzi úradmi bez potreby viacnásobného predkladania dokladov podnikateľmi.

Vláda preto v roku 2011 rozhodla o zriadení Registra účtovných závierok (RÚZ) ako centrálneho miesta pre ukladanie a zverejňovanie účtovných závierok. To by umožnilo, aby účtovné jednotky predkladali účtovnú závierku len raz a dotknuté subjekty získavali potrebné údaje z účtovných závierok priamo z tohto registra.

Takto rozsiahly a komplexný projekt vyžadoval nielen technické kompetencie, ale hlavne hlboké doménové znalosti zahŕňajúce dôkladnú znalosť procesov a legislatívneho rámca,  ako aj schopnosť zosúladiť záujmy všetkých zúčastnených strán. PosAm ako špička v problematike rozpočtovania v štátnej správe a implementácií komplexných softvérových riešení presvedčil vo výberovom konaní o svojich kompetenciách a získal možnosť realizovať tento projekt.

Riešenie

RÚZ je vybudovaný ako centrálne úložisko účtovných závierok a súvisiacich dokumentov. Systém poskytuje širokú paletu služieb:

  • import účtovných závierok a súvisiacich dokumentov z viacerých zdrojov
  • prístup k údajom ďalším inštitúciám a systémom
  • prehliadanie dát prostredníctvom webového rozhrania
  • poskytovanie údajov prostredníctvom programového rozhrania (API)
  • analýzu dát a tvorbu reportov pomocou business intelligence nástroja

Aby mohol RÚZ plnohodnotne poskytovať svoje služby, je kľúčová jeho integrácia s ďalšími informačnými systémami, z ktorých získava alebo ktorým poskytuje dáta.

Z hľadiska objemu dát je najdôležitejším zdrojom informačný systém Finančnej správy SR. Samotné rozhranie je realizované prostredníctvom webových služieb. Systém je navrhnutý tak, aby vedel prijať a spracovať enormné množstvo dát počas veľmi krátkeho časového obdobia. Ďalšími kľúčovými systémami, s ktorými je RÚZ prepojený sú Centrálny konsolidačný systém a informačné systémy DataCentra. Obdobným technickým spôsobom je zabezpečená aj integrácia so systémom zbierky listín Obchodného registra SR, ktorému naopak RÚZ posiela účtovné dokumenty.

Práce na projekte začali v novembri 2011, pilotná prevádzka bola spustená v máji 2013 a ostrá prevádzka v januári 2014. Práve pilotnú prevádzku možno v podmienkach štátnej správy  pokladať za unikátny a inovátorský prístup. Umožnila verejnosti zoznámiť sa s riešením, vyzbierať pripomienky a vyladiť systém pred začiatkom účinnosti legislatívy.

Aby bola dosiahnutá vysoká bezpečnosť prevádzky a zároveň zabezpečená dostupnosť služieb verejnosti, je RÚZ prevádzkovaný v DataCentre Ministerstva financií SR. Verejná časť RÚZ je dostupná  na www.registeruz.sk

Výsledky a prínos

Systém napĺňa ciele, ktoré si vláda stanovila vo svojom programovom vyhlásení. Prakticky realizuje základné pravidlo eGovernmentu „jedenkrát a dosť“, výrazne odbremeňuje podnikateľov od byrokratickej záťaže a  s tým súvisiacich nákladov, čím prispieva k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Verejná dostupnosť údajov podstatne zlepšila transparentnosť podnikateľského prostredia a uľahčila podnikanie na Slovensku. Bezproblémový prístup k finančným údajom firiem je možný nielen cez web rozhranie, ale aj cez programové rozhranie (API). Systém je tak v súlade Open Data stratégiou Európskej únie a direktívou Európskeho parlamentu o znova použití dát vo verejnom sektore.

Citáty

Jozef Andacký, vedúci redaktor Trend

Register účtovných závierok urobil k transparentnosti podnikateľského prostredia Slovenska taký veľký krok ako pred rokmi online obchodný register. Navyše, register účtovných závierok pre firmy neznamená dodatočnú administratívnu záťaž a komunikácia s úradmi sa dokonca zjednodušuje.

Filip Glasa, zakladateľ portálu Finstat.sk

Slovensko sa spustením RÚZ stalo jednou z mála krajín, ktorá zverejnila finančné dáta firiem na internete v použiteľnej podobe a vôbec jednou z prvých krajín, ktorá z finančných dát firiem urobila Open Data Set (druhá po Anglicku). Z pohľadu kompletnosti a použiteľnosti dát predbehlo Slovensko väčšinu európskych štátov.

Peter Hanečák, IT expert na problematiku Open Data

API je jednoduché a funkčné a je schopné efektívne poskytnúť údaje aj zložitejším aplikáciám. Neostáva iné než pochváliť.

Hlavné prínosy riešenia

  • Zníženie administratívnej záťaže podnikateľov
  • S tým súvisiaca úspora nákladov
  • Zvýšenie transparentnosti podnikateľského prostredia

 

Ďalšie referencie

Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.