back

Dátové centrum obcí a miest

Charakteristika zákazníka

Zadávateľom projektu DCOM je združenie DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska), ktoré založili spoločne Združenie miest a obcí Slovenska a Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Hlavným predmetom činnosti DEUS je vytvárať lepšie podmienky pre využívanie informačných technológií v samospráve, čomu projekt DCOM výrazne napomôže.

Manažérske zhrnutie

Cieľom projektu DCOM (Dátové centrum obcí a miest) je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb samospráv na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa, samosprávy aj samotných pracovníkov.

Predmetom projektu DCOM je vybudovať dátové centrum, ktoré bude poskytovať mestským a obecným úradom potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s informačnými systémami verejnej správy a zároveň sprostredkuje prístup k elektronickým službám samosprávy širokej verejnosti. Lídrom konorcia, ktoré buduje riešenie DCOM, je spoločnosť PosAm, člen Deutsche Telekom Group

Ciele a požiadavky

V rámci projektu DCOM bude k dispozícií balík softvérových riešení pre zefektívnenie práce obecných úradov a sprístupnenie elektronických služieb samosprávy občanom. Tieto riešenia budú poskytované samosprávam prostredníctvom špecializovaného dátového centra spôsobom „softvér ako služba“. Súčasťou projektu je aj dodávka potrebnej IT techniky pre obecné úrady a jej následná údržba a starostlivosť o používateľov. Obce tak budú mať k dispozícií komplexný balík služieb, ktorý pokryje ich potreby a odbremení ich
od výraznej časti starostlivosti o IT.
Súčasťou projektu je:

 • vytvorenie a implementácia elektronických služieb samosprávy (eSlužby), ktoré budú používateľom k dispozícií prostredníctvom web portálov.
 • plošné rozšírenie na obce a mestá.

Riešenie

V rámci projektu pôsobí PosAm v úlohe systémového integrátora zodpovedného za:

 • vybudovanie infraštruktúry pre prevádzku všetkých informačných systémov
  v podobe robustného a vysoko dostupného dátového centra na báze cloud konceptu.
 • integrácie zabezpečujúce prepojenie DCOM na referenčné registre (Register fyzických osôb, Register právnických osôb, Kataster, Register adries a iné) a vybrané informačné systémy verejnej správy,
 • koexistenciu DCOM a súčasných informačných systémov obcí, aby z pohľadu obce išlo o komplexnú a virtuálne jednotnú biznis službu,
 • podporné moduly pre samotnú prevádzku celého riešenia zahŕňajúce softvér
  pre pracovníkov podpory a call-centra, systém pre riadenie vzťahov s obcami, billing, riadenie prístupov a práv, vnútorné úložisko súborov, znalostná báza a elektronické vzdelávanie,
 • údržbu a bezproblémovú prevádzku celého riešenia vrátane prevádzky a údržbu HW datacentra, údržbu softvérových riešení, podporu koncových zariadení obcí
  a zabezpečenie služieb call centra pre koncových používateľov obcí.

Výsledky a prínos

DCOM podstatne zvýši úroveň vybavenosti obecných úradov IT infraštruktúrou, významne zlepší možnosti využívania informačných technológií pre pracovníkov úradov, občanov
a pre celú verejnú správu, ale najmä sprístupní elektronické služby pre občanov.
V skratke DCOM zabezpečí:

 • Nový hardvér aj softvér v jednom balíku.
  Obce a mestá získajú nové počítače, notebooky a tlačiarne. Všetko predinštalované potrebným softvérom – stačí ich zapojiť a začať používať. Súčasťou služby
  je aj profesionálna podpora používateľov prostredníctvom call-centra.
 • Všetky služby elektronizované a prepojené.
  Vďaka elektronickým službám a ich prepojeniu na ďalšie systémy verejnej správy, najmä na centrálne registre, bude práca zamestnancov samosprávy jednoduchšia, ľahšia, pohodlnejšia a požiadavky budú vybavené rýchlejšie. Tieto moderné systémy sa stanú dostupnými aj pre malé obce.
 • Zhoda s legislatívnymi požiadavkami.
  DCOM vyhovuje slovenskej a európskej legislatíve, takže obce majú istotu, že majú splnené všetky relevantné zákonné povinnosti.
 • Viac služieb občanom.
  Služby dostupné 24 hodín 7 dní v týždni prostredníctvom internetu umožnia obyvateľom pohodlne vybaviť väčšinu agendy z domova alebo aj na cestách, a v čase ktorý im bude vyhovovať.

Vyjadrenie zákazníka

“DCOM podstatne zvýši úroveň vybavenosti obecných úradov IT infraštruktúrou, významne zlepší možnosti využívania informačných technológií pre pracovníkov úradov, občanov a pre celú verejnú správu, ale najmä sprístupní elektronické služby pre občanov. ”

Hlavné prínosy riešenia

 • Nový hardvér a softvér v jednom balíku.
 • Všetky služby sú elektronické a prepojené.
 • Profesionálna podpora pre uživateľov.
 • Zabezpečená zhoda s legislatívnymi požiadavkami

Ďalšie referencie

Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke
Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.