back

Jeden krát a dosť na európskej úrovni

Aktualita
Publikované 26.5.2016

Hlavným cieľom projektu je umožniť v prostredí verejnej správy členských krajín EÚ lepšiu výmenu informácií a dokumentov týkajúcich sa podnikateľských subjektov. Očakávané výsledky projektu prinesú úsporu času, zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľské subjekty, rýchlejšie splnenie zákonných povinností, zvýšenie kvality a efektívnosti verejnej správy. V dlhodobom horizonte by to malo umožniť lepšie fungovanie spoločného trhu EÚ (digital single market) a zlepšiť služby verejnej správy smerom k podnikateľom.

V rámci projektu sa majú vypracovať princípy pre tvorbu, alebo zlepšenie elektronických služieb verejnej správy založené na spoločnej zdieľanej architektúre a podľa princípu „Once-Only“. Pre naplnenie tohto princípu sa prepoja registre v rôznych členských krajinách EÚ pri zachovaní bezpečnosti, kvality a ochrany dát.

Projekt je navrhovaný medzinárodným konzorciom pod vedením estónskej Tallinn University of Technology, do ktorého je zapojených 21 členských štátov EÚ. Slovenským zástupcom je spoločnosť PosAm, s podporou Ministerstva financií SR a Štatistického úradu SR.

Práve PosAm uviedol v roku 2014 na Slovensku do prevádzky Register účtovných závierok (RÚZ), ktorý má byť jedným zo systémov poskytujúcim dáta v rámci zdieľanej architektúry. RÚZ je informačným systémom verejnej správy, ktorý na Slovensku slúži ako centrálne úložisko účtovných závierok a súvisiacich dokumentov. Systém sprístupňuje dáta ďalším inštitúciám a systémom prostredníctvom webového alebo programového rozhrania, čím znižuje administratívnu záťaž podnikateľov, zlepšuje podnikateľské prostredie a zvyšuje jeho transparentnosť.

Za prínos pre slovenské podnikateľské prostredie zožal RÚZ pozitívnu odozvu v odbornej komunite a získal viacero ocenení. Otvorenosť a interopeabilita sú vlastnosti RÚZ, ktoré umožňujú prakticky realizovať základné pravidlo eGovernmentu „Jeden krát a dosť“. Tento cieľ sa na medzinárodnej úrovni snaží naplniť aj výzva Once-only v rámci programu Horizont 2020.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.