back

Workforce management vo Východoslovenskej distribučnej sme rozšírili o ďalšie procesy

News
Published 27.6.2017

PosAm workforce management systém zmenil zložitý papierový proces vybavovania pracovných príkazov na automatizovaný a elektronický postup. Plánovanie prác, prerozdeľovanie pracovných príkazov, zaznamenávanie údajov, prenos dát do centrálnych systémov, všetko prebieha v elektronickej podobe.

Pracovné príkazy dostáva pracovník priamo na svoje mobilné zariadenie. Pri rozhodovaní, komu sa pracovný príkaz pridelí, sa berú do úvahy údaje o dostupnosti pracovníkov, ich pracovné zaradenie a kompetencie a tiež rozvrh úloh a plán ciest po regióne.

Pri inštaláciách, kontrolách, výmenách, alebo odpočtoch sú všetky údaje snímané automaticky. Informácie o klientovi, odbernom mieste, alebo spotrebe načítava sonda a prenáša do mobilnej aplikácie. Celý proces sa to výrazne zrýchľuje a eliminuje sa chybovosť.

Keďže v teréne sa pohybuje až 80 ľudí, ktorí musia vykonať až 100 tisíc požiadaviek ročne a mesačne zaznamenť 30-50 tisíc odpočtov spotreby, je ich efektívny manažment veľmi dôležitý. Implementácia systému optimalizovala interné procesy, zlepšila kontrolu a uľahčila prácu zamestnancom v teréne. Výsledkom sú nižšie náklady, vyššie výkony a kvalitnejšia obsluha zákazníkov.

„Tento systém priniesol zlom v riadení práce v oblasti pracovných príkazov“, zhodnotil prínos PosAm workforce management systému pre VSD Ing. Peter Kopčák, vedúci úseku merania a kontroly.

O Východoslovenskej distribučnej

Východoslovenská distribučná je energetická spoločnosť, poskytujúca komplexné služby spojené s distribúciou a dodávkou elektriny. Vyše 1500 zamestnancov spravuje viac ako 600 tisíc odberných miest a temer 21 000 kilometrov sietí. VSD, a.s. vznikla v novembri 2005 a začala svoju činnosť 1. júla 2007, keď došlo k odčleneniu od spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (VSE), ktorej strategickým investorom je koncern Innogy, jedna z vedúcich energetických spoločností v Európe.

More news

30.10.2023
Change of Company’s Registered Office

Change of Company’s Registered Office
8.3.2023
Slovak Telekom sells its stake in PosAm subsidiary

Slovak Telekom Group has announced a further change in its structure. Slovak Telekom has sold its 51% stake in PosAm – which it owned since 2010 – and as a result, PosAm will once again operate independently on the Slovak ICT market from March 3rd, 2023. Slovak Telekom agreed on the buyback of 51% of the company’s share directly with its founder and CEO Marián Marek. However, the sale of PosAm does not prevent Slovak Telekom and PosAm looking for opportunities for effective cooperation on selected projects in the future. […]

Slovak Telekom sells its stake in PosAm subsidiary
27.6.2017
Workforce management in Východoslovenská distribučná was exceeded by next processes

The PosAm workforce management system has changed the complicated paper process of work orders to an automated and electronic process. Planning of work, redistribution of work orders, recording of data, transmission of data to central systems, everything is done in an electronic form. Work orders are delivered directly to mobile devices of employees. When deciding to whom a work order is assigned, availability of staff, their position and competence should be considered, as well as their task schedule and the road map of the region. For installations, inspections, exchanges or […]

Workforce management in Východoslovenská distribučná was exceeded by next processes

You are using an outdated browser. You can update it on this page.