Top témy

Nové diskové polia v ST zefektívnili ukladanie dát a šetria náklady

Úspora nákladov na prevádzku, podporu, správu systémov a manažment dát zabezpečuje návratnosť investícií do 4 rokov. Najmodernejšie technológie umožňujú efektívne využívanie diskovej kapacity a 36 % úsporu diskového priestoru. Výrazne sa zvýšil výkon a odozva biznis aplikácií. Zároveň sa zvýšila bezpečnosť dát a zabezpečil súlad so štandardami Deutsche Telekom.

Východisková situácia

Informačné systémy Slovak Telekom využívali pre ukladanie kritických dát 33 diskových polí. Ich užívateľská dátová kapacita presahovala 1.1 PB. Dedičstvom bola veľká heterogenita platforiem aj ich výrobcov (HP, IBM, EMC, NetApp). Umiestnené boli v štyroch geograficky vzdialených dátových centrách a ich vek bol 4-8 rokov (v roku 2011).

Tento stav so sebou prinášal:
- Vysoké náklady na energie pre napájanie a chladenie
- Vysoké náklady na podporu a údržbu starých systémov s končiacou životnosťou
- Vysoké personálne náklady na správu veľkého množstva systémov
- Duplicitu dát spôsobujúcu zbytočné požiadavky na dodatočnú kapacitu
- Veľkú fragmentáci dát a nízke využitie dostupnej kapacity
- Nedostatočné výkonové parametre a obmedzené možnosti ich optimalizácie
- Nesúlad so štandardami Deutsche Telecom

Manažment Slovak Telekomu schválil v roku 2011 Storage Strategy. Tá požadovala výrazne znížiť náklady na manažment dát a prevádzku diskových polí, zredukovať ich kapacitu o 40 % a zosúladiť sa so štandardmi skupiny Deutsche Telekom.

Výsledkom 3,5 ročného procesu je moderné, efektívne a výkonné technické riešenie, ktoré spĺňa všetky požiadavky biznisu. Z pohľadu koncového užívateľa je najvýraznejšou zmenou rýchlejší prístup k dátam.Pre administrátorov a IT manažérov je hlavným zlepšením jednoduchší manažment diskových polí, menej úloh spojených s ich prevádzkou a rýchlejšie zálohovanie. Pre manažment spoločnosti je kľúčové zníženie nákladov na prevádzku, správu a diskovú kapacitu, vyššia bezpečnosť dát, zrýchlenie biznis procesov a zosúladenie infraštruktúry s požiadavkami skupiny Deutsche Telekom. To všetko pri zabezpečení návratnosti investícií v rozumnom čase.

Konsolidácia v číslach:
- Počet systémov sa znížil z 29 na 4
- o 70% klesli prevádzkové náklady (prevádzka, podpora, správa)
- o 85% klesli na náklady na energie
- o 36% klesla disková kapacita
- o 52% klesol počet diskov
- o 50% klesol počet sieťových portov

Viac o projekte Slovak Telekom Storage Strategy

Zdieľajte

späť hore