Segmenty

DEV - Systém pre vykazovanie rozvojovej pomoci

DEV slúži na zachytávanie a vykazovanie projektov rozvojovej pomoci realizovaných všetkými donormi zo Slovenska. Riešenie je šité na mieru potrebám Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva financií SR, ale takisto je v súlade s metodickými požiadavkami OECD. Vďaka tomu je táto aplikácia unikátna a zároveň ľahko použiteľná v iných krajinách, ktoré sa tak ako Slovenská republika snažia o skvalitnenie svojej dátovej základne.

„Bola som nadšená stupňom sofistikovanosti a funkčnosti systému. Takisto ma veľmi potešila vaša hĺbková znalosť domény DAC a smerníc usmerňujúcich výkazníctvo v CRS++, ktoré zjavne slúžili ako odrazový mostík pri výstavbe vašej aplikácie. Je fantastické, ako PosAm dokázal vytvoriť jeden systém na zber dát a vykazovanie rozvojovej pomoci, zjednotiť pritom všetky záznamy vo formáte CRS++ a zároveň v priebehu sekúnd automaticky generovať agregované DAC tabuľky! Blahoželám ku skutočne dobre vykonanej práci!”

Kimberly Smith, Development Cooperation Directorate, OECD

Tak ako v iných tranzitívnych krajinách, v slovenskom systéme rozvojovej spolupráce existuje veľký priestor na zdokonalenie. Dve hlavné problémy sú nízke objemy pomoci a nedostatočná kvalita vykazovania jednotlivých projektov rozvojovej pomoci. Presné a komplexné zachytenie všetkých tokov pomoci je nevyhnutnou podmienkou pre

 • Strategický manažment a plánovanie rozvojovej spolupráce
 • Skvalitnenie pomoci, zvýšenie transparentnosti a efektívnosti alokácie disponibilných zdrojov
 • Potenciálny nárast rozpočtu rozvojovej pomoci.

Od apríla 2010 PosAm úzko spolupracuje s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na vytvorení aplikácie, ktorá by uspokojila dopyt po kvalitnejšom výkazníctve rozvojovej pomoci a zároveň zapadla do existujúceho rámca rozpočtového plánovania a výkazníctva.

Aké boli požiadavky ?

 • Zaznamenávať všetky typy pomoci
 • Zaznamenávať pomoc od všetkých slovenských donorov
 • Umožniť výkazníctvo pre DAC OECD a zároveň pre manažment MZVaEZ SR

Aký je výsledok?

 1. Komplexná databáza integrovaná s ústredným rozpočtovým informačným systémom
 2. Centralizovaná webová aplikácia otvorená všetkým slovenským donorom
 3. Systém vykazovania všetkých tokov rozvojovej pomoci v súlade s metodikou OECD CRS++
 4. Systém šitý na mieru národným potrebám
 5. V súlade s aktuálnym trendom maximalizácie transparentnosti vykazovania

Chcete sa stať členom rodiny DAC?

Vykazovanie v súlade s pravidlami OECD je nevyhnutnosťou a riešenie máte na dosah.

Ak máte záujem o bližšie detaily kontaktujte Obchodnú skupinu verejná správa a zdravotníctvo: marek.liska@posam.sk.

Zdieľajte


späť hore

Kontakt

Peter KolesárPeter Kolesár
Riaditeľ pre verejnú správu peter.kolesar@posam.sk

Vybrané referencie

 • Ministerstvo financií SR