Segmenty

IS pre kontrolu a audit

Informačný systém pre Kontrolu a audit je moderný softvérový nástroj na koordináciu, prípravu, výkon a hodnotenie vládnych auditov vlastných rozpočtových zdrojov. Podporuje prácu vládnych audítorov v priebehu celého životného cyklu vytvárania záznamov o vládnom audite a podporuje všetky jeho procesy.

Informačný systém pre Kontrolu a audit je umiestnený v rámci infraštruktúry Rozpočtového informačného systému  a je s ním plne kompatibilný.  Slúži na podporu činností pri príprave vládneho auditu a ukladaní a sprístupňovaní záznamov vládnych auditov. Systém zabezpečuje nasledujúce procesy:

 

  • Evidencia registra auditovaných osôb (subjektov) .
  • Evidencia registra vládnych audítorov.
  • Príprava vládnych auditov
  • Vytváranie analytických zostáv a reportov nad všetkými modulmi RIS pre získavanie faktorov rizikovej analýzy.
  • Vytvorenie a správa priemetov ročných plánov auditov.
  • Vytvorenie a správa vládnych auditov, evidencia nálezov a opatrení.
  • Vytváranie správ z vládnych auditov.
  • Sledovanie plnenia opatrení.
  • Generovanie ročných výkazov a výkazov audítorov.

Zdieľajte


späť hore

Kontakt

Peter KolesárPeter Kolesár
Riaditeľ pre verejnú správu peter.kolesar@posam.sk

Vybrané referencie

  • Ministerstvo financií SR