Segmenty

Rozpočtový informačný systém

Rozpočtový informačný systém je moderný informačný systém slúžiaci pre rozpočtové riadenie štátu. Pokrýva všetky požiadavky vyplývajúce z metodických postupov a zároveň spĺňa vysoké nároky rozpočtárov na všetkých úrovniach na intuitívny, rýchly a prehľadný systém. RIS poskytuje pracovníkom vstupujúcim do rozpočtového procesu komfort plnej podpory súvisiacej so zostavovaním rozpočtu, jeho úpravami, ako i monitorovaním a hodnotením, pričom zároveň obsahuje rad nadštandardných funkcií, aplikovaných priamo na mieru zákazníka.

Rozpočtový informačný systém patrí v súčasnosti medzi piliere fungovania systému štátnej pokladnice na Slovensku. Jeho história však spadá do času, kedy sa o Štátnej pokladnici na Slovensku ešte ani len neuvažovalo. RIS sa začal pre potreby Ministerstva financií SR tvoriť už v roku 1996. Postupne sa z informačného systému, ktorý slúžil niekoľkým desiatkam ľudí na MF SR stal komplexný, centrálne spravovaný informačný systém, s ktorým dnes pracuje viac ako 3.500 užívateľov na všetkých úrovniach štátnej správy – t.j. na úrovni MF SR, na rozpočtových kapitolách a na viac ako 1 500 rozpočtových a príspevkových organizáciách. Svojou funkčnosťou pokrýva RIS všetky štandardné procesy prebehajúce v oblasti verejných rozpočtov – predovšetkým tvorbu, schvaľovanie, úpravy, čerpanie, monitorovanie, hodnotenie a konsolidáciu rozpočtov. RIS pracuje ako integrovateľný, on-line prepojiteľný systém s okolitými softvérovými riešeniami, zároveň ale môže vystupovať ako nezávislý, „stand-alone“ informačný systém.

V systéme RIS je zabezpečená komplexná podpora činností rozpočtárov resp. zodpovedných pracovníkov za zostavovanie, úpravy či kontrolu rozpočtu na všetkých hierarchických úrovniach. Systém automatizuje rutinné činnosti ako agregácia, kontrola platnosti klasifikácií, odovzdávanie informácií a ďalšie. Všetky informácie, ktoré užívateľ potrebuje sú mu plne k dispozícii na obrazovke. Informácie zo systému je možné prostredníctvom užívateľského rozhrania exportovať a následne analyzovať v MS Excel. Okrem hlavných biznis procesov spojených s rozpočtovým riadením podporuje RIS aj viacero iných, nadväzujúcich procesov. Ide najmä o podporu konsolidácie, správy klasifikácií, registra investičných akcií, správy nefinančných ukazovateľov, či transferov v sektore verejnej správy.

Hlavné prínosy riešenia:

  • Skvalitnenie a zefektívnenie práce rozpočtárov
  • Komplexné pokrytie celého rozpočtového cyklu: od zostavovania rozpočtu, cez jeho úpravy, monitorovanie až po hodnotenie
  • Efektívna podpora hlavných, ako aj vedľajších riadiacich procesov
  • Časová úspora pri schvaľovaní a rozpisovaní rozpočtu ako aj pri jeho úpravách
  • Množstvo automatizovaných kontrol, uľahčujúcich prácu rozpočtárom
  • Previazanie všetkých hierarchických úrovní jedným IS
  • Dohľadateľnosť úprav rozpočtu uskutočnených počas rozpočtového roka
  • Efektívna podpora programového rozpočtovania

Viac o Rozpočtovom informačnom systéme

Viac o užitočných IT riešeniach PosAm pre verejný sektor

Zdieľajte


späť hore

Kontakt

Peter KolesárPeter Kolesár
Riaditeľ pre verejnú správu peter.kolesar@posam.sk

Vybrané referencie

  • Ministerstvo financií SR