Segmenty

eHealth

Aktivity PosAm-u v oblasti zdravotníctva sú zamerané na elektronizáciu zdravotných záznamov a ich ďalšie spracovanie s využitím poznatkov modernej zdravotníckej informatiky.

Zdravotnícka informatika zaznamenala v ostatných rokoch veľký pokrok. Ten sa prejavil najmä v oblasti reprezentácie znalostí prostredníctvom biomedicínskych ontológií a moderných prístupov vytvárajúcich globálnu infoštruktúru elektronického zdravotného záznamu. Jej základom sú  štandardizované kodifikované zdravotnícke informácie, harmonizované s národným jazykom, rovnako zrozumiteľné pre počítače, ako aj zdravotníckych profesionálov. Táto jednotná údajová základňa prináša úžitok všetkým subjektom v zdravotníctve, nakoľko umožňuje jednoznačnú interpretáciu komunikovaných informácií na národnej aj medzinárodnej úrovni. PosAm intenzívne pracuje na tvorbe riešení založených na uvedených princípoch a vyvíja úsilie na ich implementáciou do prostredia slovenského zdravotníctva.

Na nadnárodnej úrovni spolupracujeme s najvýznamnejšími európskymi organizáciami a tvorcami štandardov ako je SNOMED International. PosAm ako jediná slovenská firma participoval na riešení projektu epSOS (European Pacient Smart Open Services), v súčasnosti najvýznamnejšieho celoeurópskeho projektu v oblasti zdravotníckej informatiky.

Na národnej úrovni realizujeme projekty, ktorých cieľom je praktická aplikácia najmodernejších prístupov do prostredia zdravotníctva. Príkladom môže byť úspešný pilotný projekt slovenskej lokalizácie klinickej terminológie SNOMED CT, pilotný projekt HEALTHCOM zameraný na bezpečnú komunikáciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami, ako aj implementácia najmodernejších princípov SOA (Service Oriented Architecture) do informačného systému Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  V spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií sme sa podieľali na projektoch terminologických a klasifikačných systémov. Pripravili sme softvérové nástroje PosAm Terminology Translator a Prehliadač pojmov SNOMED CT®.

PosAm Terminology Translator je určený na prácu s terminologickým systémom SNOMED CT®  a zabezpečuje kooperatívny spôsob prekladania pojmov podľa metodiky SNOMED International. Umožňuje však aj prácu s viacerými klasifikačnými a terminologickými systémami súčasne, vrátane MKCH-10 či ATC a porovnávanie zdrojov z viacerých zdrojových jazykov.

Prehliadač pojmov SNOMED CT® je určený pre zdravotníckych pracovníkov zaujímajúcich sa o obsah terminologického systému SNOMED CT®. Slúži na pasívne prezeranie štruktúry – ontológie terminologického systému, jej jednotlivých pojmov a ich vlastností. Poskytuje rozhranie pre efektívny a jednoduchý prístup k terminológii s cieľom ponúknuť používateľovi prehľadnú navigáciu a vyhľadávanie.

Uvedené riešenia sú najlepším dôkazom schopnosti PosAm-u využiť najmodernejšie technológie a znalosti v záujme zvýšenia úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zdieľajte


späť hore

Kontakt

Milada Kovárová
Konzultant
milada.kovarova@posam.sk

Vybrané referencie

  • Národné centrum zdravotníckych informácií