Segmenty

Štátna správa a samospráva

V segmente štátnej správy a samosprávy sa PosAm dlhodobo venuje softvérovému vývoju a riešeniam, zameraným na podporu hlavných procesov v oblasti verejných financií, problematike poskytovania prevádzkových služieb a je taktiež aktívna v oblasti zdravotníctva.

Vo verejnej správe narastajú  požiadavky na efektívnosť, transparentnosť, bezpečnosť a celkové zvýšenie úrovne služieb občanom.  To je, okrem iného, podmienené modernizáciou procesov vo všetkých oblastiach verejnej správy tak, aby zodpovedali možnostiam, ktoré prinášajú nové informačné technológie.

Produkty a služby spoločnosti PosAm našli uplatnenie v mnohých orgánoch  a inštitúciách verejnej správy. Medzi  kľúčové  činnosti  v štátnej správe patria aktivity spojené so zostavovaním, schvaľovaním, čerpaním a monitorovaním štátneho rozpočtu. Riadenie tohto procesu zabezpečuje PosAm riešenie – Rozpočtový informačný systém (RIS), ktorý je nevyhnutným predpokladom fungovania Štátnej pokladnice.  Jeho funkčné rozšírenie poskytuje bezpečný a moderný nástroj na spravovanie rozpočtu aj pre samosprávy. RIS je veľmi dobrým  príkladom úspešného a dlhodobého partnerstva  našej spoločnosti vo  verejnej správe.

Okrem transakčných systémov, ktoré sú zamerané na riešenie špecifických nárokov jednotlivých rezortov a inštitúcii, možno identifikovať aj všeobecné požiadavky, spoločné pre celú verejnú správu.   Ide napríklad o  zvýšenie efektivity pri tvorbe, správe a kolobehu dokumentov,  riadenie a sledovanie úloh, zlepšenie skupinovej produktivity. Existujúca legislatíva vytvára priestor a podmienky  na implementáciu IT systémov, ktoré zjednodušia publikovanie zákonom stanovených informácií prostredníctvom internetu.

PosAm riešenia pre verejnú správu sú špecificky prispôsobené potrebám tohto segmentu, vyznačujú sa dôslednou implementáciou formálnych aktov potrebných pre manipuláciu s elektronickým dokumentom. Spomedzi našich úspešných projektov možno spomenúť:

 • komplexné riešenia navrhnuté a realizované podľa špecifických požiadaviek zákazníka
 • workflow procesy s dokumentmi (napr. pri legislatívnych konaniach, aproximácii práva...).
 • zavedenie bezpečnej elektronickej pošty s integrovaným elektronickým podpisom
 • spisová služba pre evidenciu došlej/odoslanej pošty, ako aj zakladanie do spisov
 • kompletná správa legislatívnej dokumentácie, najmä úlohy, porady, smernice...
 • mediálny monitoring, monitoring tlače, rozhlasu a televízie,
 • publikovanie informácií cez internet, právne normy, vestníky a pod.

Naše aktivity sa neustále rozširujú nielen z pohľadu nových zákazníkov, ale najmä v rozsahu produktov a služieb, ktoré poskytujeme. Rozvíjame informačné systémy zabezpečujúce procesy zberu, uchovávania a využívania informácií v rámci registra účtovných závierok, nástroje na koordináciu, prípravu, výkon a hodnotenie vládnych auditov a softvérové aplikácie na  správu financovania rozvojovej pomoci.

V oblasti zdravotníctva implementujeme riešenia pre základné zdravotnícke registre a venujeme sa zdravotníckej terminológií ako nevyhnutného predpokladu budovanie eHealth.

Z výsledkov našej dlhoročnej spolupráce v tomto segmente vyplýva, že PosAm je tradičným a osvedčeným dodávateľom informačných technológii pre verejnú správu.

Zdieľajte


späť hore

Kontakt

Peter KolesárPeter Kolesár
Riaditeľ pre verejnú správu peter.kolesar@posam.sk

Vybrané referencie

 • Ministerstvo financií SR
 • DataCentrum MF SR
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, a.s.