Riešenia a služby

Riešenia na mieru

Individuálny vývoj informačných systémov a aplikácií na zákazku.

Dlhodobé angažovanie vo vývoji sofvérových riešení vytvorilo v PosAm-e odborné aj kapacitné predpoklady pre úspešnú realizáciu aj tých najnáročnejších projektov. Neustále zdokonaľovanie znalostí, interného prostredia a procesov je zárukou profesionálnych služieb počas celého životného cyklu softvérového diela od návrhu až po prevádzku. Samozrejmosťou je aplikácia metodík PMI v projektovom riadení a RUP nástrojov pre Model Driven Development. Aktuálne portfólio zahŕňa riešenia zamerané na podporu hlavných aj podporných procesov pre segmenty verejnej správy, finančného sektora a priemyslu.

Vybrané riešenia pre segment verejnej správy:

Rozpočtový informačný systém (RIS)

Komplexný informačný systém podporujúci všetky štandardné procesy vystupujúce v systéme tvorby rozpočtov vo verejnom sektore. Pokrýva predovšetkým tvorbu, schvaľovanie, úpravy, čerpanie, monitorovanie, hodnotenie a konsolidáciu rozpočtov. So systémom pracuje viac ako 3.500 používateľov na všetkých úrovniach štátnej správy, vrátane MF SR a vo viac ako 1 500 organizáciách štátnej správy. Viac informácií.

RIS pre samosprávy

Jedná sa o funkčné rozšírenie centrálneho RIS, ktoré poskytuje samospráve funkčný, bezpečný a moderný nástroj na spravovanie rozpočtu s on-line prepojením na centrálny RIS. Viac informácií.

Register účtovných závierok

Informačný systém vytvára centrálne úložisko účtovných závierok, zjednodušuje procesy predkladania týchto dokumentov pre podnikateľov, zjednodušuje procesy využívania informácií účtovných závierok vo verejnej správe a sprehľadňuje podnikateľské prostredie. Viac informácií.

IS pre kontrolu a audit

IS pre kontrolu je špecializovaný nástroj na koordináciu, prípravu, výkon a hodnotenie vládnych auditov vlastných rozpočtových zdrojov v rozsahu pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi. Viac informácií.

IS pre poskytovanie zahraničnej rozvojovej pomoci

Systém je určený na správu financovania rozvojovej pomoci. Obsahuje evidenciu všetkých druhov pomocí, registráciu a správu používateľov, správu poskytovateľov rozvojovej pomoci a zároveň rieši aj problematiku vykazovania. Viac informácií.

 

Zdieľajte


späť hore