Riešenia a služby

PosAm bSign

Inovatívne a efektívne riešenie podpisovania dokumentov digitálnym vlastnoručným podpisom s biometrickými vlastnosťami (ďalej len Biometrický podpis).

PosAm bSign nahrádza perom podpisované papierové dokumenty elektronickými dokumentmi. Ich autorizácia je zabezpečená digitálnym vlastnoručným podpisom s biometrickými vlastnosťami (ďalej len Biometrický podpis).

Riešenie spĺňa legislatívne požiadavky SR a EÚ na zachovanie písomnej formy. Pravosť podpisu a identitu osoby je možné pred vložením do dokumentu overiť voči podpisovému vzoru. Nakoľko sa pri podpisovaní snímajú aj biometrické vlastnosti podpisu, dôveryhodnosť overenia je na úrovni posúdenia grafológom. Podpísané dokumenty sú následne elektronicky zabezpečené voči pozmeneniu, takže integritu dokumentov a pravosť podpisov v nich je možné kedykoľvek overiť. Schopnosť overiť identitu osoby je možné alternatívne využiť aj na autorizáciu osôb na základe ich podpisu.

Jadrom riešenia sú technológie SIGNificant spoločnosti Xyzmo. Ich plné využitie a integráciu so systémami zákazníka umožňujú integračné rozhrania od PosAm-u. Riešenie je možné doplniť o automatizovaný proces načítania identifikačných údajov z osobných dokladov, s následnou kontrolou ich platnosti a integrity (PosAm dScan).

PosAm bSign prináša oveľa vyššiu efektívnosť a spoľahlivosť pri autorizovaní klientov, uzatváraní kontraktov, alebo podpisovaní transakcií. Nevyžaduje zmeny zaužívaných postupov ani zvyklostí zákazníkov.

Zdieľajte


späť hore