Top témy

V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

Členské štáty EÚ majú povinnosť do roku 2023 zabezpečiť občanom a spoločnostiam prístup k digitálnym on-line službám založeným na princípe „Jeden krát a dosť“, ktoré im zjednodušia administratívu v rámci EÚ. Cieľom je znížiť záťaž pre občanov a firmy a uľahčiť plnenie zákonných povinností aj v rámci rôznych štátov EÚ, čím sa ušetrí až 855 000 hodín a minimálne 11 miliárd EUR ročne. Na Slovensku je súčasťou overovacieho konceptu, realizovaného v rámci projektu TOOP, Register účtovných závierok Ministerstva financií SR z dielne PosAm.

Nariadenie EÚ o Jednotnej digitálnej bráne (SDGR), ktoré je celoeurópskym právnym aktom, ukladá členským štátom a krajinám európskeho spoločenstva povinnosť, zabezpečiť občanom a firmám do roku 2023 prístup k 21 digitalizovaným administratívnym postupom bezpečným a pohodlným spôsobom. Jedná sa napr. o žiadosti o vydanie rodného listu, registráciu vozidla, začatie podnikania, alebo podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

Tieto služby musia byť plne online a musia spĺňať princíp „Jeden krát a dosť“ a to v rámci všetkých krajín EÚ. Takže nebude potrebné informácie, ktoré už boli predložené správnym orgánom v krajine pôvodu, alebo ktoré sú v držbe správnych orgánov v krajine pôvodu, opätovne zasielať do krajiny určenia. Cieľ je odstrániť diskriminačné prekážky, pomôcť občanom a podnikom splniť si záväzky aj cez hranice. Podľa Európskej komisie by to malo pomôcť občanom EÚ ušetriť až 855 000 hodín a spoločnostiam viac ako 11 miliárd EUR ročne.

S cieľom dosiahnuť automatizovanú výmenu dokumentov a bezproblémovú digitálnu komunikáciu medzi príslušnými orgánmi v rôznych členských štátoch sa spojí 21 online procesov, zavedených v každom členskom štáte, so zdrojmi údajov v celej Európe. Koncept pre technické riešenie je overovaný v rámci projektu TOOP (The Once Only Principe), ktorý je súčasťou akčného plánu eGovernementu EÚ na roku 2016-2020. V rámci TOOP bola vytvorená špeciálna IT infraštruktúra, ktorá umožňuje na nadnárodnej úrovni výmenu dát medzi orgánmi verejnej správy na princípe „Jedenkrát a dosť“. Na Slovensku je súčasťou projektu Register účtovných závierok Ministerstva Financií SR. Ten už dnes, v rámci overovacieho konceptu, poskytuje dáta v rámci jednotnej IT infraštruktúry. Technicky a organizačne zabezpečuje účasť na projekte TOOP spoločnosť PosAm.

„Sme radi, že s našimi skúsenosťami pri tvorbe riešení založených na koncepte otvorených systémov a Open API, ktoré prinášajú občanom a spoločnostiam na Slovensku významné pozitívne efekty, môžeme pomôcť pri riešení podobných výziev a zjednodušení administratívy v rámci celej Európskej únie,“ vyjadril sa k účasti PosAm na projekte TOOP Peter Kolesár, riaditeľ pre verejnú správu, PosAm.

Zdieľajte

späť hore