O spoločnosti

informácia pre uchádzačov o zamestnanie

Vyhlásenie o ochrane súkromia uchádzačov o zamestnanie
v spoločnosti PosAm spol. s r.o.

Spoločnosť PosAm spol. s r.o. spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Kontaktné údaje - meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, email kontakt a telefonický kontakt.

Pracovné údaje - životopis – prehľad o profesnej kariére, znalostiach a skúsenostiach, prehlásenie o bezúhonnosti na niektoré pracovné pozície, referencie.

Osobné a rodinné údaje - rodinný stav, dátum narodenia, identifikátory ako rodné číslo, číslo OP, vodičské oprávnenie.

Mzdové informácie – požadovaný príjem

Účely
Spoločnosť PosAm spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie pre účel:

Získania nových zamestnancov do pracovného pomeru a to výberom z uchádzačov posúdením ich odbornej kvalifikácie a posúdenia spôsobilosti pre výkon požadovanej pracovnej pozície (predovšetkým v technických a odborných pozíciách)

Evidencia došlej a odoslanej pošty v poštovom styku s uchádzačmi v nevyhnutnom rozsahu kontaktných údajov.
Zdieľanie osobných údajov (Príjemcovia, sprostredkovatelia, tretie strany)

S osobnými údajmi uchádzačov o zamestnanie pracujú výlučne zamestnanci spoločnosti PosAm poučení o svojich povinnostiach vo vzťahu k osobným údajom dotknutých osôb a neposkytujú ich žiadnym príjemcom, ani sprostredkovateľom ani tretím stranám.

Uloženie údajov
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie nie sú prenášané do tretích krajín, sú výlučne umiestnené v Európskej únii.

Uchovávanie
Osobné údaje sú uchovávané počas doby platnosti účelu a to 1 rok od zaslania osobných údajov uchádzačom.

Právny základ
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie spracúva spoločnosť PosAm na právnom základe oprávnený záujem budúceho zamestnávateľa pre posúdenie spôsobilosti uchádzača na výkon obsadzovanej pracovnej pozície.

Informácia o zásadách spracúvania osobných údajov, o právach uchádzačov o zamestnanie čiže Dotknutých osôb a o povinnostiach spoločnosti PosAm ako Prevádzkovateľa vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov je dostupná na tomto mieste.


späť hore