O spoločnosti

Informácia pre zamestnancov

Vyhlásenie o ochrane súkromia zamestnancov spoločnosti PosAm spol. s r.o.
Spoločnosť PosAm spol. s r.o. spracúva osobné údaje svojich zamestnancov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Kontaktné údaje - meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, email kontakt a súkromný a pracovný telefonický kontakt.

Pracovné údaje - pracovná zmluva, mzdový výmer, pracovné zaradenie, pracovná náplň, kompetencie, fotografia na zamestnanecký preukaz, hodnotenie pracovného výkonu, evidencia pracovných ciest, dochádzka, CV (životopis), zverený majetok, prístupové práva k aplikáciám, prístupové práva do chránených priestorov, evidencia vstupov do chránených priestorov.

Osobné a rodinné údaje - rodinný stav, dátum narodenia, rodinné údaje pre plnenie daňových úľav a daňových povinností, údaje o ZŤP, identifikátory ako rodné číslo, číslo OP, číslo pasu, číslo vodičského preukazu.

Mzdové informácie - bankové spojenie, žiadosti o ročné zúčtovanie, ročné zúčtovanie, bonusy, poistenie v druhom a treťom pilieri.

Účely
Spoločnosť PosAm spracúva osobné údaje zamestnancov pre niekoľko účelov vždy len v nevyhnutnom rozsahu pre daný účel:

Účelom pracovno-právnej agendy je evidencia osobných údajov zamestnancov spoločnosti a zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohodári) za účelom registrácie v sociálnej a zdravotnej poisťovni, spracovania mzdovej agendy, vytvárania pracovno-právnej dokumentácie, pre korešpondenčný styk, evidenciu dosiahnutého vzdelania a znalostí pre účely overenia kvalifikačných predpokladov pre tendre, umožnenie čerpania firemných benefitov.

Osobné údaje pre účely ochrany zdravia, majetku a majetkových práv spoločnosti, jej zamestnancov, obchodných partnerov a návštev sú používané pre riadenie prístupov do priestorov a k aplikáciám v minimalizovanom rozsahu kontaktných údajov a pre monitorovanie služobných jázd zamestnancov v služobných motorových vozidlách spoločnosti.

Evidencia došlej a odoslanej pošty v poštovom styku so zamestnancami v nevyhnutnom rozsahu kontaktných údajov.

Zdieľanie osobných údajov (Príjemcovia, sprostredkovatelia, tretie strany)
S osobnými údajmi zamestnancov ďalej pracujú
Príjemcovia: Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, DDS (doplnkové dôchodkové poistenie), Zákazníci spoločnosti - CV a zoznamy zamestnancov pre tendre na preukázanie kvalifikačných predpokladov a zriadenie prístupov do priestorov zákazníka;

Sprostredkovatelia: dodávatelia, ktorí boli poverení spracúvať osobné údaje zamestnancov spoločnosti PosAm. Sú to:
ACCACE, spoločnosť poskytujúca spracovanie mzdovej agendy

Team prevent, zabezpečuje povinnú zdravotnú službu

Edenred, zabezpečuje stravovacie poukážky

UNION poisťovňa, poskytuje cestovné poistenie zamestnancov počas pracovných ciest)

PriceWaterhouse Coopers, autor mzdovej benchmark štúdie PayWell

Slovnaft, poskytovateľ benefitu tankovacia karta pre zamestnancov

Qualitravel, zabezpečenie leteniek pre pracovné cesty zamestnancov

S týmito spoločnosťami má PosAm uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, v ktorých dohodol okrem iného aj podmienky pre bezpečné narábanie s osobnými údajmi svojich zamestnancov.

Uloženie údajov
Osobné údaje zamestnancov nie sú prenášané do tretích krajín, sú výlučne umiestnené v Európskej únii.

Uchovávanie
Osobné údaje sú uchovávané počas doby platnosti účelov, čo spravidla znamená počas doby trvania pracovnoprávneho pomeru, pokiaľ legislatíva SR nevyžaduje dlhšie doby archivácie osobných údajov napríklad pre dôchodkové zabezpečenie.

Právny základ
Osobné údaje zamestnancov spracúva spoločnosť PosAm na viacerých právnych základoch:
Zákon o ochrane osobných údajov - 18/2018 Z.z. (zverejnenie a poskytovanie informácií o organizačnej štruktúre);

Zákonník práce - 311/2001 Z.z.;

Zákon o sociálnom poistení - 461/2003 Z.z.;

Zákon o zdravotnom poistení - 580/2004 Z.z.;

Zákon o dani z príjmov - 595/2003 Z.z.;

Zákon o účtovníctve - 432/2002;

Zákon o cestovných náhradách - 283/2002 Z.z.;

Zákon o BOZP - 124/2006 Z.z;

Zákon o ochrane, podpore verejného zdravia - 355/2007 Z.z.;

Oprávnený záujem zamestnávateľa v prípade evidencie dosiahnutého vzdelania a to pre účely overenia kvalifikačných spôsobilostí a tendrov a pre účel poskytovanie benefitov zamestnancom.

Informácia o zásadách spracúvania osobných údajov, o právach zamestnancov čiže Dotknutých osôb a o povinnostiach spoločnosti PosAm ako Prevádzkovateľa vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov je dostupná na tomto mieste.


späť hore