O spoločnosti

Informácia pre zákazníkov

Vyhlásenie o ochrane súkromia zákazníkov
a zamestnancov zákazníkov spoločnosti PosAm spol. s r.o.

Spoločnosť PosAm spol. s r.o. spracúva osobné údaje zamestnancov svojich zákazníkov s takýmito parametrami:

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Kontaktné údaje - meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa, pracovný email a telefonický pracovný kontakt.

Pracovné údaje - pracovná pozícia, v prípade poskytovania služieb starostlivosti o koncové zariadenia aj zoznam IT zariadení priradených na meno zamestnanca, IP adresa zariadenia.

Účely
Spoločnosť PosAm spracúva osobné údaje o zákazníkoch a o zamestnancoch svojich zákazníkov pre účely predzmluvných a zmluvných vzťahov a priameho marketingu vždy len v nevyhnutnom rozsahu pre tieto účely.

Spoločnosť PosAm spol. s r.o. s niektorými zákazníkmi uzatvorila Zmluvu o poskytovaní služieb prevádzkového typu. V rámci ustanovení takejto zmluvy spracúva osobné údaje zamestnancov zákazníka v nevyhnutnom rozsahu pre účely identifikácie zamestnanca a jeho zariadenia a poskytnutia služby starostlivosti o koncové zariadenia v zmysle platnej zmluvy medzi dodávateľom služby (spoločnosť PosAm) a jeho zákazníkom.

Zdieľanie osobných údajov (Príjemcovia, sprostredkovatelia, tretie strany)
Spoločnosť PosAm spol. s r.o, spracúva osobné údaje v uvedenom rozsahu a pre uvedený účel výhradne svojimi zamestnancami a nemá uzatvorené subdodávateľské zmluvy alebo zmluvy o spracúvaní osobných údajov s inými subdodávateľmi.

V prípadoch, kedy si plnenie zmluvných podmienok so zákazníkom vyžaduje zapojenie ďalších riešiteľov z tretích strán a pri takej činnosti môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov, vyžiada si spoločnosť PosAm súhlas zákazníka. V takýchto prípadoch spoločnosť PosAm zaviaže subdodávateľa záväzkami pre ochranu osobných údajov dotknutých osôb.

Uloženie údajov
Osobné údaje zákazníkov a zamestnancov zákazníkov nie sú prenášané do tretích krajín, sú výlučne umiestnené v Európskej únii.

Uchovávanie
Osobné údaje sú uchovávané počas doby platnosti účelu, čo spravidla znamená počas doby trvania zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva SR nevyžaduje dlhšie doby archivácie osobných údajov napríklad pre archiváciu účtovných dokladov.

Právny základ
Osobné údaje zákazníkov a zamestnancov zákazníkov spracúva spoločnosť PosAm na právnom základe zmluvné a predzmluvné vzťahy a oprávnený záujem pre účel priameho marketingu v zmysle Zákona a Nariadenia.

Informácia o zásadách spracúvania osobných údajov, o právach zákazníkov a zamestnancov zákazníkov čiže Dotknutých osôb a o povinnostiach spoločnosti PosAm ako Prevádzkovateľa vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov je dostupná na tomto mieste.


späť hore