O spoločnosti

Informácia pre dodávateľov

Vyhlásenie o ochrane súkromia dodávateľov spoločnosti PosAm spol. s r.o.
Spoločnosť PosAm spol. s r.o. spracúva osobné údaje dodávateľov a zamestnancov dodávateľov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Kontaktné údaje - meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa, pracovný email a telefonický pracovný kontakt.

Účely
Spoločnosť PosAm spracúva osobné údaje dodávateľov a zamestnancoch dodávateľov pre účely predzmluvných a zmluvných vzťahov vždy len v nevyhnutnom rozsahu pre tieto účely.

Zdieľanie osobných údajov (Príjemcovia, sprostredkovatelia, tretie strany)
Spoločnosť PosAm spol. s r.o, spracúva osobné údaje v uvedenom rozsahu a pre uvedený účel výhradne svojimi zamestnancami a nemá uzatvorené subdodávateľské zmluvy alebo zmluvy o spracúvaní osobných údajov s inými subdodávateľmi.

Uloženie údajov
Osobné údaje dodávateľov a zamestnancov dodávateľov nie sú prenášané do tretích krajín, sú výlučne umiestnené v Európskej únii.

Uchovávanie
Osobné údaje sú uchovávané počas doby platnosti účelu, čo spravidla znamená počas doby trvania zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva SR nevyžaduje dlhšie doby archivácie osobných údajov napríklad pre archiváciu účtovných dokladov.

Právny základ
Osobné údaje dodávateľov a zamestnancov dodávateľov spracúva spoločnosť PosAm na právnom základe zmluvné a predzmluvné vzťahy v zmysle Zákona a Nariadenia.
Informácia o zásadách spracúvania osobných údajov, o právach dodávateľov a zamestnancov dodávateľov čiže Dotknutých osôb a o povinnostiach spoločnosti PosAm ako Prevádzkovateľa vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov je dostupná na tomto mieste.


späť hore