O spoločnosti

Ochrana osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov v spoločnosti PosAm spol. s r.o.
V spoločnosti PosAm pretvárame informačné technológie na úžitok zákazníka. Pri našich aktivitách pracujeme s osobnými údajmi fyzických osôb. Sú to osobné údaje zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti PosAm, osobné údaje zamestnancov zákazníkov a dodávateľov.

O bezpečnosť citlivých údajov vrátane tých osobných sa staráme s náležitou pozornosťou. Od roku 2006 tvoríme a neustále zdokonaľujeme systém informačnej bezpečnosti podľa medzinárodných štandardov ISO 27001. Súčasťou systému sú technické aj organizačné opatrenia, ktoré sú pravidelne auditované v zmysle uvedenej normy. Ich súčasťou je aj poučenie zamestnancov a prípadných subdodávateľov o mlčanlivosti v prípade kontaktu s citlivými údajmi vrátane osobných údajov.

V zmysle novej legislatívy, platnej od 25.5.2018 informujeme dotknuté osoby o zásadách práce s osobnými údajmi, o ich právach ale aj o povinnostiach spoločnosti PosAm ako prevádzkovateľa. Odvolávame sa pritom na ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (Nariadenie) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon).

Svoje požiadavky alebo otázky môžu dotknuté osoby posielať na adresu PosAm, spol. s r. o., útvar DPO, Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, alebo mailom na adresu servicedesk@posam.sk. V prípade časovej núdze je možné použiť aj telefonický kontakt na linke 02/49239 111.

Identifikačné údaje spoločnosti PosAm:
PosAm, spol. s r. o.,
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
IČO 31 365 078
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 6342/B.


späť hore