Top témy

Kľúč k nákladovej efektivite IT prevádzky – meranie a vyhodnocovanie

Spôsob stanovenia ceny služieb na základe ich časovej náročnosti a ceny práce. Praktické odporúčania pre stanovenie realistických odhadov časovej náročnosti služieb a ceny práce.

Od jej zverejnenia koncom osemdesiatich rokov sa metodika Total cost of ownership (TCO) stala veľmi populárnym nástrojom pre tých, ktorí chcú poznať skutočné náklady. V IT oblasti sa pod pojmom TCO rozumie poznanie nákladov na obstaranie a prevádzku IT služieb, alebo riešení. Náklady na obstaranie sú obvykle tou jednoduchšou časťou rozhodovacieho procesu. Inak je to s nákladmi na prevádzku, v ktorých sa skrýva oveľa viac neznámych.

V posledných rokoch sme boli svedkami dynamického nárastu ceny práce v IT oblasti. Na jednej strane môžu byť ľudia zamestnaní v IT spokojní s nadpriemerným ohodnotením voči iným odvetviam, na strane druhej predstavujú náklady na ich prácu značnú časť „koláča“ prevádzkových nákladov. V prípade, že z dôvodu úspor množstvo peňazí v koláči prevádzkových nákladov stagnuje, či z koláča sa náklady rovno ukrajujú, je IT útvar nútený hľadať rezervy. Za predpokladu, že má prevádzkové náklady v ucelenej podobe pod kontrolou, je obhajoba budgetu, či rozhodovanie o prípadnom outsourcingu oveľa jednoduchšie.

Náklady spojené s prácou predstavujú – na rozdiel od jednoznačných platieb za prenájom licencií, platby za softvérový a hardvérový maintenance, predĺžené záruky, či za prenájom dátových centier – zložitejší oriešok. V tomto článku nebudeme ponúkať cestu jednoduchšieho odporu, ktorý pozostáva s osobných nákladov plus réžie firmy a ich následné rozkľúčovanie po IT systémoch. Ponúkame cestu zložitejšiu a zároveň poctivejšiu. To umožní transparentne poznať náklady na jednotlivé služby.

... pokračovanie (celý článok je k dispozícií na stiahnutie)

Zdieľajte

späť hore

Kontakt

Michal BróskaMichal Bróska Riaditeľ divízie produktového manažmentu michal.broska@posam.sk

Viac o našej ponuke:

Prevádzkové IT služby